Objavljeno: 15.04.2016 PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Započela ocjena lijekova koji sadrže vankomicin


Evropska agencija za lijekove (EMA) započela je ocjenu lijekova koji sadrže antibiotik vankomicin. Ocjena se provodi u okviru napora za ažuriranjem informacija o lijeku starijih antibiotika s ciljem borbe protiv rezistencije na antibiotike1. Ažuriranje informacija o lijeku za antibiotike koji su od kritične važnosti smatra se značajnim načinom promovisanja njihove odgovarajuće primjene. Cilj je osigurati da efikasni i djelotvorni antibiotici ostanu dostupni pacijentima u EU.

Vankomicin je važna terapijska opcija za liječenje ozbiljnih infekcija koje su rezistentne (otporne) na druge antibiotike, a koje uzrokuju gram-pozitivne bakterije. Zbog rastućeg problema infekcija koje su rezistentne na više antibiotika, uključujući i vankomicin, smatra se da je od velikog značaja da se način na koji se antibiotici koriste u liječenju infekcija ponovno ocijeni i da se informacija o lijeku za lijekove koji sadrže vankomicin ažuriraju u svjetlu dostupnih podataka.
Pri EMA-i će se sada ocijeniti sve dostupne informacije o koristima i rizicima primjene vankomicina te će se ocijeniti jesu li potrebne promjene u odobrenim primjenama u različitim državama članicama EU.
Više o lijeku
Vankomicin se ubraja u grupu antibiotika koje se naziva glikopeptidima. Daje se infuzijom u venu, za liječenje ozbiljnih infekcija uzrokovanih gram-pozitivnim bakterijama, kao što je meticilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA), koje su rezistentne na druge antibiotike, ili su kod pacijenata drugi antibiotici ne mogu primijeniti. Takođe se daje oralno za liječenje dijareje povezane s Clostridium difficile, što je infekcija koja se može javiti u hospitalizovanih bolesnika koji su liječeni drugim antibioticima.
Lijekovi koji sadrže vankomicin odobreni su nacionalno u EU dugi niz godina, pod različitim nazivima.
Više o postupku
Ocjena lijekova koji sadrže vankomicin započela je na zahtjev Španske agencije za lijekove i medicinska sredstva (AEMPS), prema čl. 31. Direktive 2001/83/EZ.
Ocjenu će provesti Komitet za humane lijekove (CHMP), koji je odgovoran za pitanja koja se odnose na humane lijekove, koje će usvojiti mišljenje. Mišljenje CHMP-a biće proslijeđeno Evropskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU-a.
Reference:
1.http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000439.jsp&mid=WC0b01ac058002d4e9