Za građanstvo
PARTICIPACIJA ILI LIČNO UČEŠĆE PDF OdÅ¡tampaj E-mail
Šta je participacija? 

Participacija je lično učešće osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, ortopedskih i drugih pomagala i ljekova.


Za osiguranika je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje, zašto onda plaća participaciju?

Sredstva od doprinosa nisu dovoljna za finansiranje svih prava i zato je neophodno i vaše lično učešće. U odnosu na druge zemlje u regionu, učešće osiguranika iz Republike Srpske u troškovima zdravstvene zaštite je među najnižima. U Hrvatskoj i Sloveniji naprimjer, sva osigurana lica plaćaju dopunsko osiguranje koje ih oslobađa plaćanja participacije. Za tu vrstu osiguranja je karakteristično to da ga plaćaju sva osigurana lica, bez obzira što u toku godine možda ni neće koristiti zdravdtvenu zaštitu. Sličnu praksu ima i Zavod za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona, a godišnja premija, koju su plaćala sva osigurana lica u 2007. godini u ovom kantonu iznosila je 16 KM.


Da li participaciju plaćaju sva osigurana lica?

Ne plaćaju. Pravilnikom o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu i participaciji propisane su kategorije osiguranika koje su oslobođene obaveze plaćanja participacije u svim slučajevima, kao i oboljenja i stanja kada osiguranici ne plaćaju participaciju.


Ko ne plaća participaciju?

Participacije su oslobođeni u svim situacijama, izuzev kod podizanja ljekova sa liste B:
Žene u toku trudnoće, porođaja i za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva
Djeca do navršenih 15 godina života
Lica starija od 65 godina
Korisnici stalne novčane pomoći i lica smještena u ustanove socijalne zaštite, za koje doprinos plaća Centar za socijalni rad
Lica oboljela od progresivnih mišićnih oboljenja, cerebralne paralize i multiple skleroze, osteogenesis imperfecta terminalni stadijum, sva lica u stanju paraplegije i kvadriplegije
Dobrovoljni davaoci krvi sa deset i više davanja, pod uslovom da od poslednjeg davanja krvi nije prošlo više od godinu dana
RVI i porodice poginulih boraca za koje participaciju uplaćuje resorno ministarstvo
Slijepa lica prve kategorije
Lica sa mentalnom retardacijom, nesposobna za samostalni život i rad 

Participaciju ne plaćaju samo kod liječenja osnovne bolesti:
Lica oboljela od tuberkuloze i zaraznih bolesti kod kojih su Zakonom propisane određene mjere (hepatitis C i SIDA)
Lica oboljela od mentalnih bolesti koja mogu da ugroze sebe i okolinu
Lica oboljela od bubrežnih bolesti na dijalizi
Lica oboljela od dijabetesa, zavisna o inzulinu i dijabetesa tipa II (participacija se ne plaća ni kod liječenja komplikacija dijabetesa);
Lica oboljela od malignih oboljenja i
Bolesnici sa transplantiranim organima i lica koja daruju organe i tkiva.
Oboljeli od heriditarne bulozne epidermolize. 

Participacija se ne plaća ni u sledećim situacijama:
Podizanje na recept lijeka Somatropin (hormon rasta),
Pregled i liječenje od hemofilije, epilepsije, reumatske groznice, celijakije i fenilketonurije,
Pružanje hitne medicinske pomoći i liječenje lica u stanju neposredne životne opasnosti,
Liječenje na intenzivnoj njezi,
Nabavka kohlearnog implantata za djecu,
Ostvarivanje prava na: pokretni ortodontski aparat za djecu, koncentrator kiseonika, akrilatnu totalnu i subtotalnu protezu za lica starija od 65 godina,
Pregled i liječenje zbog profesionalnih bolesti i povreda na radu. 

Kako se naplaćuje participacija kod bolničkog liječenja? Da li se participacija plaća za svaku pretragu u toku ležanja u bolnici?

Participacija za bolničko liječenje je jedinstvena i plaća se samo na bolnički dan ležanja, a to znači da vam se ne može naplaćivati pojedinačna participacija za dijagnostičke i druge usluge u toku bolničkog liječenja, izuzev za usluge koje nisu ugovorene u okviru bolesničkog dana. 

VAŽNO!

Članom 3. Odluke o participaciji propisano je sledeće:

''Participacija se plaća za bolničko liječenje u stacionarnoj ustanovi za jedan dan bolničkog liječenja, a najduže osam dana u sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno 12 dana na tercijarnom nivou''.

Ovo znači sledeće: ukoliko ste zadržani na liječenju u opštoj bolnici (sekudarni nivo), npr. petnaest dana, participaciju ćete platiti samo za osam dana ležanja u bolnici.

Participacija za rehabilitaciju u specijalizovanim ustanovama se plaća za svaki dan ležanja. 


Koliki je iznos participacije za jedan dan bolničkog liječenja?

U zavisnosti od toga na kom se bolničkom odjelu liječite, a niste oslobođeni participacije, za jedan bolnički dan platićete participaciju u visini od 5,5 do 9 KM.
Propisana participacija za tercijarni nivo zdravstvene zaštite, koja se najčešće provodi u klinikama, viša je za 1 KM u odnosu na participaciju za pojedine grane medicine na sekundarnom nivou. U banjama i rehabilitacionim centrima, zavisno od vrste rehabilitacije, participacija iznosi od 9 do 30 KM.

Koliki je iznos participacije za bolničko liječenje izvan Republike Srpske? 

Osigurana lica, koja nisu oslobođena participacije, platiće participaciju u iznosu od 10 do 30% troškova liječenja, prema cijenama zdravstvene ustanove u kojoj se provodi liječenje (cijene su definisane ugovorom Fonda i zdravstvene ustanove izvan RS).


Kako je regulisano plaćanje participacije za dijagnostičke usluge u bolnicama i klinikama kada se osiguranik ne nalazi na stacionarnom liječenju?

Ukoliko niste na stacionarnom liječenju, već koristite samo konsultativno-specijalističke i dijagnostičke usluge bolnice ili klinike (npr. laboratorija, magnetna rezonanca, CT...) participaciju plaćate za svaku uslugu pojedinačno. Ako ste oslobođeni participacije, ne plaćate ništa.


Da li se i u domu zdravlja plaća jedinstvena participacija, npr. za pregled i laboratorijske nalaze?

U domovima zdravlja, ukoliko niste oslobođeni participacije, platićete participaciju za svaku uslugu posebno. Izuzetak su one usluge na koje se ne plaća participacija.


VAŽNO!

Sačuvajte vaš račun o plaćenoj participaciji. U Kancelariji Fonda možete provjeriti da li vam je participacija naplaćena ispravno. U slučaju da je prekršena Odluka o participaciji, Fond će reagovati, a više plaćeni iznos će vam biti vraćen.
Fondu obavezno prijavite slučaj ako vam je naplaćena participacija, a vi spadate u kategoriju koja je oslobođena participacije.
O participaciji za lijekove možete se informisati u vodiču ''Pravo na lijekove''.


VAŽNO!

Kako da dobijete odgovor na vaša pitanja?

Bilo koju informaciju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, možete da dobijete putem info telefona 1371. Ovaj broj vam je dostupan 24 časa svakog dana, a odgovor ćete dobiti najkasnije narednog radnog dana. Na ovaj telefonski broj možete da prijavite i kršenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cijena jednog minuta raygovora na ovom telefonskom broju je 0,45 KM + PDV (info telefon je uveden u saradnji sa Halo centrom Srpskih pošta)
Osiguranici, kojima je odobreno liječenje izvan Republike Srpske, odgovore na sva pitanja mogu da dobiju putem telefona 051 226 391. Za potrebe ovih osiguranika Fond je organizovao i servisnu službu koja će im, ako to oni traže, zakazati termin prijema u bolnicu i riješiti administrativne prepreke koje se pojave u toku liječenja.
Odgovor na vaša pitanja možete da dobijete i u svakoj poslovnici Fonda, kao i putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Tekst preuzet sa sajta Fonda zdravstvenog osiguranja, te kompletan sadržaj možete vidjeti na slijedećoj adresi http://www.zdravstvo-srpske.org/vodici_partilic.htm
 
DJECA, TRUDNICE I LICA SA VIŠE OD 65 GODINA PDF OdÅ¡tampaj E-mail
Djeca do navršene petnaeste godine života, trudnice za sve vrijeme trudnoće, kao i u periodu porodiljskog odsustva do navršene prve godine života djeteta i lica sa više od 65 godina, imaju potpunu zdravstvenu zaštitu i 100% obuhvaćenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem. 

Šta ovo znači?

Ovo znači da je ovim kategorijama građana obezbjeđena besplatna zdravstvena zaštita, da imaju mogućnost da dobiju besplatan lijek sa Liste A ( ako uzimate lijek čiju je cijenu Fond odredio kao referentnu ) i da dobiju besplatno ortopedsko i drugo pomagalo iz popisa pomagala koje plaća Fond.
Ovi osiguranici spadaju u kategoriju koja ne plaća participaciju! Izuzetak je samo korišćenje ljekova sa liste B.

Šta znači 100 % obuhvaćenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem?

Članom 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, propisano je slijedeće:
"Ovjera zdravstvene knjižice za djecu do 15 godina, trudnice i žene za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva do navršene prve godine života djeteta, kao i za lica starija od 65 godina, ne može se uslovljavati plaćenim doprinosom".

U praksi ovo znači da nikome iz ove kategorije osiguranika službenici Fonda neće odbiti ovjeru zdravstvene knjižice ukoliko obveznik nije uplatio doprinos. Međutim, ovo ne znači da za ove kategorije uopšte nije potrebno da se uplaćuje doprinos. Uplaćen doprinos je uslov da se koriste prava iz zdravstvenog osiguranja. Dakle, u Fondu će ovjeriti knjižicu, ali će protiv obveznika koji je obavezan da plaća doprinos biti podnesena prijava poreskoj upravi.

VAŽNO!

Kako da dobijete odgovor na vaša pitanja?

Bilo koju informaciju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, možete da dobijete putem info telefona 1371. Ovaj broj vam je dostupan 24 časa svakog dana, a odgovor ćete dobiti najkasnije narednog radnog dana. Na ovaj telefonski broj možete da prijavite i kršenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Cijena jednog minuta razgovora na ovom telefonskom broju je 0,45 KM + PDV. (inf telefon je uveden u saradnji sa halo centrom Srpskih pošta)
Osiguranici, kojima je odobreno liječenje izvan Republike Srpske, odgovore na sva pitanja mogu da dobiju putem telefona 051 226 391. Za potrebe ovih osiguranika Fond je organizovao i servisnu službu koja će im, ako to oni traže, zakazati termin prijema u bolnicu i riješiti administrativne prepreke koje se pojave u toku liječenja.
Odgovore na vaša pitanja možete da tražite i u svakoj poslovnici Fonda, kao i putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Tekst preuzet sa sajta Fonda zdravstvenog osiguranja, te kompletan sadržaj možete vidjeti na slijedećoj adresi http://www.zdravstvo-srpske.org/vodici_pravodjeca.htm