Objavljeno: 11.3.2009. PDF Odštampaj E-mail
Na osnovu člana 12. Zakona o zdravstvenim komorama (Sl. glasnik ,,Republike Srpske“, br.35/03) i člana 25. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26.02.2009 godine. u prostorijama Agencije za lijekove ul. Veljka Mlađenovića bb Banja Luka, donjela je sledeću
 
O D L U K U
 
 I
 
Prim. Mr Ph Jagoda Radaković iz Banja Luke, bira se za predsjednicu Farmaceutske komore Republike Srpske na mandatni period od pet godina. 

II
 
Ova odluka je donesena jednoglasno, stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Farmaceutske komore.
 
PREDSJEDNIK
FARMACEUTSKE KOMORE
Prim. Mr Ph Jagoda Radaković, s.r.