Objavljeno: 11.3.2009. PDF Odštampaj E-mail
Na osnovu člana 12. Zakona o zdravstvenim komorama (Sl. glasnik ,,Republike Srpske“, br.35/03) i člana 25. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26.02.2009 godine. u prostorijama Agencije za lijekove ul. Veljka Mlađenovića bb Banja Luka, donjela je sledeću 

  O D L U K U
 
I
 
Član 2. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Farmaceutske komore broj: 187/08 od 30.12.2008. godine, stavlja se van snage.
 
II
 
Ova odluka je donesena sa 18 glasova za i 3 uzdržana što čini nadpolovičnu većinu izabranih i prisutnih predstavnika Farmaceutske komore a stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Komore.