Objavljeno: 11.3.2009. PDF Odštampaj E-mail
Na osnovu člana 12. Zakona o zdravstvenim komorama (Sl. glasnik ,,Republike Srpske“, br.35/03) i člana 25. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26.02.2009 godine. u prostorijama Agencije za lijekove ul. Veljka Mlađenovića bb Banja Luka, donjela je sledeću 
  O D L U K U  
  I

Prihvata se Izvještaj o radu i aktivnostima Farmaceutske komore i njenih organa u 2008 – oj godini.

II

Ova odluka je donesena jednoglasno, stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na oglasnoj tabli Komore.