Objavljeno: 11.3.2009. PDF Odštampaj E-mail
Na osnovu člana 12. Zakona o zdravstvenim komorama (Sl. glasnik ,,Republike Srpske“, br.35/03) i člana 25. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26.02.2009 godine. u prostorijama Agencije za lijekove ul. Veljka Mlađenovića bb Banja Luka, donjela je sledeću 
  O D L U K U
  I

Usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju Farmaceutske komore Republike Srpske u periodu od 01.01 do 31.12.2008. godine.
 
  II

Zadužuje se knjigovodstveno finansijska služba Komore da isti sa odgovarajućom dokumentacijom u zakonskom roku dostavi nadležnim organima u daljnju proceduru. 

III

Ova odluka je donesena jednoglasno, stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Komore.