Objavljeno: 11.3.2009. PDF Odštampaj E-mail
Na osnovu člana 12. Zakona o zdravstvenim komorama (Sl. glasnik ,,Republike Srpske“, br.35/03) i člana 25. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26.02.2009 godine. u prostorijama Agencije za lijekove ul. Veljka Mlađenovića bb Banja Luka, donjela je sledeću 
O D L U K U
 
I

Usvaja se Plan prihoda i rashoda Farmaceutske komore Republike Srpske za 2009.godinu.
 
II

Naknada za održavanje stručnih predavanja i naknada za zakup izložbenog prostora povećava se za 17% (PDV – e) i padaju na teret organizatora stručnih predavanja, odnosno, na teret korisnika izložbenog prostora.
 
III
 
Ova odluka je donesena jednoglasno, stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na oglasnoj tabli Komore.