Objavljeno: 10.4.2010. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine "ALIMS BiH u IPA-projektu (2009–2011), prvi sastanak održan u prostorijama EMA u Londonu, 1. i 2. februara 2010. god."

IPA (engl. Instrument for Pre-accession Assistance) je projekat pod pokroviteljstvom Evropske agencije za lijekove (“European Medicines Agency”, EMA) i Evropske komisije koji je namijenjen regulatornim organima u oblasti lijekova zemalja kandidata (Hrvatska, Turska, Makedonija) i zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u  EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Kosovo u skladu sa rezolucijom UNSC 1244/99).

U prostorijama Evropske agencije za lijekove u Londonu, 1-2. Februara, održan je prvi u nizu sastanaka, koji je ujedno označio početak IPA-projekta, koji se finansira od strane Evropske komisije, a namijenjen je podizanju kapaciteta nacionalnih regulatornih tijela u oblasti lijekova zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU.
Realizacija IPA-projekta podrazumijeva održavanje brojnih stručnih sastanaka, edukacija i konferencija tokom 2010. i 2011. godine, kako bi se pomoglo regulatornim organima u oblasti lijekova zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u pripremama za njihov budući angažman u savjetodavnim tijelima EME-e po ulasku u EU.

Najznačajniji ciljevi projekta su:

– uspostavljanje kontakata između EMA, kao odgovorne institucije za realizaciju IPA-projekta, i nadležnih regulatornih organa u oblasti lijekova zemalja učesnica projekta u cilju njihove pripreme za buduće ravnopravno učešće u evropskim postupcima za dobijanje dozvole za stavljanje lijekova u promet i članstvo u EU-regulatornoj mreži;

– uspostavljanje snažne komunikacije, otvorenog dijaloga i mehanizama koji će među zemljama učesnicama olakšati usvajanje zajedničkih tehničkih zahtjeva, koji će pomoći u identifikovanju područja rada u kojima se očekuje najveća pomoć od strane EMA kada je o projektu riječ, kako bi se omogućilo uspješno transponovanje EU-Acquis communautaire u nacionalnu regulativu zemalja učesnica projekta;

– ukjučivanje u EU’s Telematics - programe u cilju omogućavanja zemljama učesnicama da postanu kompatibilni član EMA elektronske regulatorne mreže;
Predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH prisustvovali su prvom (uvodnom) sastanku u sklopu ovog projekta, koji je održan u prostorijama EMA u Londonu 1. i 2. februara. Tokom sljedeće dvije godine, koliko je predviđeno da traje IPA-projekat, predstavnici naše agencije učestvovaće na stručnim sastancima i konferencijama, gdje će kroz sistem kontinuirane edukacije, intenzivnu komunikaciju i razmjenu informacija sa kolegama, raditi na unapređenju aktivnosti iz zakonom definisanog djelokruga rada.

Prezentaciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH održanu na ovom sastanku možete naći na stranici EMA u linku "What's New":