Objavljeno: 28.8.2007. PDF Odštampaj E-mail

IZVJEŠTAJ

o aktivnostima Farmaceutske komore Republike Srpske za period  

Maj – August 2007. godine
 
Shodno odredbama Zakona o zdravstvenim komorama i odredbama Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, utvrđena je obaveza stručnog usavršavanja farmaceuta, upoznavanja i praćenja savremenih metoda i dostignuća u oblasti farmacije u svijetu i kod nas s tim da se proces odvija kontinuirano kroz period od 5. godina tj. za vrijeme trajanja Uvjerenja za obavljanje profesionalne djelatnosti (licence).
Obaveza usavršavanja i osposobljavanja kroz sadržaje osnova kontinuirane medicinske edukacije je samo jedna od obaveza propisanih Zakonom pa ćemo u narednim izlaganjima istoj posvetiti najviše pažnje naravno obrađujući i druge dodirne segmente – organizacioni, stručni, finansijski i slično, a što je i svrha ovog izvještaja.
Zakonom je utvrđena obaveza da su: ,, zdravstveni radnici po zasnivanju radnog odnosa OBAVEZNI postati članovi Komore, u skladu sa profesionalnom djelatnošću koju obavljaju“, a provjera znanja i sposobnosti za samostalan rad u svojoj djelatnosti ukoliko nije na određenom nivou po ocjeni Komisije za kontinuiranu edukaciju, povlači sankciju – odnosno, gubi se privremeno pravo na obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Da nebi dolazilo do napred istaknutih neželjenih posledica, Farmaceutska komora je prilikom konstituisanja usvojila – pored ostalih pravnih akata - i Pravilnik o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova preuzimajući obavezu godišnje organizacije u junu mjesecu Simpozijuma na Jahorini u svojstvu organizatora uz suorganizatore Farmaceutsko društvo i Agencije za lijekove Republike Srpske što je činjeno od samog osnivanja kommore.
Iskustvo nam je pokazalo da su dobre organizacione pripreme garancija uspjeha, pa je Izvršni odbor Farmaceutske komore na sjednici održanoj 27.4.2007. godine donio Odluku kojom je 
- utvrdio vrijeme održavanja IV Simpozijuma (28.6. do 1.7. 2007. godine),
- imenovao Operativni odbor sa određenim ovlaštenjima i zadacima izbora 
Organizacionog i Stručnog odbora,
- utvrdio zadatke Organizacionom i Stručnom odboru, i
- utvrdio visinu kotizacije za farmaceute i biohemičare.
Imenovanjem Organizacionog i Stručnog odbora za pripremu IV Simpozijuma farmaceuta potvrđenih Odlukom od 8.5.2007.godine, ranije provođene aktivnosti su dobile na intenzitetu. Organizacioni odbor je uradio marketinški materijal i dostavio na 30-ak adresa proizvođačima i distributerima lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava pozivom za aktivno učešće na IV Simpozijumu farmaceuta i biohemičara Republike Srpske.
Ovim materijalom su precizirani uslovi i način sponzorisanja, uslovi zakupa izložbenog prostora i uslovi prezentacije proizvoda čim se stiče obostrana korist: izlagača, s jedne, i farmaceuta, s druge strane.
Na ovom Simpozijumu koji je trajao četiri odnosno dva radna aktivna dana, učestvovalo je 20 izlagača dok je na video bimu svoje proizvode prestavilo 6. proizvođača. Pored ovog vida edukacije, a prema Programu rada koji je realizovan 29. i 30.06.2007. god. stručni izlagači na temu

T E R A P I J A B O L A
su podnjeli eminentni profesori sa Beogradskog i Banjalučkog univerziteta i to:

- profesor doktor Nenad Ugrešić Farmakologija nesteridnih antiinflamatorni lekova,
- profesor doktor Miroslav Savić Kardiovaskularni rizik i nesteroidni antiinflamatorni lekovi,
- profesor doktor Branislava Miljković Kliničkeznačajne interakcije 
nesteroidnih antiinflamatornih lekova,
- doktor Vladimir Đajić Vrsta i lečenje glavobolja,
- doktor Branislav Lalić Primena analgetika kod dece,
- profesor doktor Mirjana Stupar Farmaceutsko – tehnološki oblici nesteroidnih antiinflamatornih lekova, 
- profesor doktor Jasminka Nikolić Medicinsko – biohemijski aspekti metabolizma lipoproteina
- dipl inž. biohemije Jasenka Miljuš Učestalost infekcije Helicobacter Pylori u 
regionu Banja Luka,
- profesor doktor Nada Kovačević Nove biljne droge i njihova farmakoterapijska
primjena,
- profesor doktor Mirjana Đukić Oksidativni stres i njegov kliničko -
dijagnostički značaj,
- profesor doktor Ljiljana Tasić Marketing miks u javnoj apoteci odgovornost
farmaceuta za javno zdravlje,
- doktor Draško Kuprešak Standardi i akreditacija apoteka,
- Profesori doktori Silva Dobrić i Svetislav Krstić, moderatori radionica: Racionalna primjena analgetika u praksi i razmatranje slučajeva


Tekstovi navedenih izlaganja objavljeni su u Biltenu uručenom učesnicima Simpozijuma uz ostali marketinški materijal.
Ovaj Simpozijum je po brojnosti farmaceuta i manji broj biohemičara bio jedan od najposjećenijih (280) a prema podacima, ostalih učesnika (sponzora, izlagača, tehničkog osoblja i sl.) je prisustvovalo cca 70-ak tako da je ukupno prisutnih bilo oko 350 lica.
Imajući u vidu činjenicu, da nije bilo nikakvih primjedaba ili propusta, te da je upućeno više pohvala organizatoru, konstatovano je da cilj – stručno osposobljavanje edukacija kroz teoriju a reklo bi se i praktičnim uvidom u savremena dostignuća – u cijelosti ostvaren.
Što se tiče finansijskih efekata, ostvarena je pozitivna razlika kada se uzmu u obzir prihodi i rashodi, mada, podsjećamo da je životni standard na nezavidnom nivou, da je donatora svake godine manji broj i da teže izdvjaju sredstva u ove svrhe.
U navedenom periodu Farmaceutska komora je uputila inicijativu Savjetu Ministara BiH Sarajevo za smanjenje PDV-a na lijekove, medicinska sredstva i farmaceutske usluge u apoteci ističući negativan uticaj stope od 17% na krajnje korisnike a prvenstvno na djecu a i starije osobe koji su i najveći potrošači.
Izvršni odbor Farmaceutske komore je na sjednici od 13.7.2007, godine razmatrao Informaciju dobijenu od udruženja Neurologa Republike Srpske koja se odnosi na propisivanje i izdavanje antiepileptika podsjećajući da su pojedine zemlje Evropske unije formirale listu međusobno zamjenjivih lijekova, ali, i lijekova izuzetih od mogućnosti zamjene što se odnosi na antikonvulzivne lijekove, antiaritmike, citostatike, imunosupersive i psihofarmake.
Ova inicijativa je sa zadovoljstvom prihvaćena i odmah u cjelovitom tekstu proslijeđena na VEB stranicu Farmaceutske komore s ciljem da bude dostupna svim farmaceutima i apotekama a umnožena je u niz primjeraka i dostavljena apotekama prvenstveno onim u manjim mjestima obzirom da neki još neraspolažu savremenim sistemom komuniciranja.
Značajna aktivnost u ovom periodu posvećena je radu Komisija. Iste su aktivirane u rješavanju poslova iz svoje nadležnosti a posebno pažnja je posvećena saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja koju obavlja Komisija za utvrđivanje prijedloga cijena zdravstvenih usluga i utvrđivanju elemenata za zaključenje ugovora. Odnos Fonda i apoteka je godinama sporan, ali su obe strane pokazale želju za rješavanje do čega će - nadamo se - uskoro doći na obostrano zadovoljstvo.
Posebna aktivnost Farmaceutske komore i njenih organa odmah po održanom Simpozijumu - posvećena je OBNOVI LICENCI. Prvih 30-ak licenci uručeno je farmaceutima i biohemičarima 25.6.2002. godine s rokom trajanja od pet godina. Izrada novih i uručenje je nastavljeno u Intervalima tako da bi do konca 2007. iste dobilo 197. farmaceuta.
Stručna služba je obavjestila sve farmaceute i biohemičare kojima rok trajanja licence ističe sa 31.12.2007.godine da su dužni podnjeti zahtjeve za obnovu uz eventualnu dopunu predmeta kako bi ispoštovali zakonske rokove i izbjegli negativne posledice (rad bez licence), što je učinjeno kod prvih 45. slučajeva a trenutno je u pripremi 20. novih zahtjeva. Postupak obnove je trajnog karaktera i biće dominantan nezanemarujući i ostale obaveze Komore. Ukratko, ova djelatnost se odvija sukcesivno i u zakonskim rokovima koje će organi Komore striktno poštovati.
Ministarstvo zdravlja, Agencije za lijekove a i Inspekcijski organi su sugerisali razne propuste i zloupotrebe licenci od strane manjeg broja farmaceuta, pa je nađen zakonski modus sprečavanja zloupotreba. Naime, sve licence – bilo obnovljenjne, bilo da se podižu prvi put, rade se u originalu i duplikatu uz odgovarajuće potpise nadležnih lica i ovjere.Korisnik zadržava original a duplikat (u izvornom tekstu) uručuje vlasniku apoteke koji ga prilaže Agenciji za lijekove prilikom podnošenja (obnove) zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad. Na ovaj način je eliminisana mogućnost zloupotrebe, jer korisnik licence može raditi samo kod jednog poslodavca. I na ovaj način Komora podržava i provodi mjere Ministarstva zdravlja kojima se želi unaprediti zdravstveni sistem Republike Srpske, ali i sprečiti dosad uočene negativnosti u radu nekih farmaceuta.
Komora i njeni organi će i nadalje izvršavati sve poslove i radne zadatke utvrđene pozitivnim zakonskim propisima i o svom radu izvještavati nadležne organe i sredstva informisanja sa željom da zdravstvo podigne na što viši nivo u domenu farmacije.

Banja Luka, august 2007. godine.

PREDSJEDNICA KOMORE
Prim mr ph Jagoda Radaković,s.r.

PREDSJEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Prim mr farm. nauka Petar Rokvić, s.r.