Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti PDF Odštampaj

 

REPUBLIKA SRPSKA
FARMACEUTSKA KOMORA

P R A V I L N I K 


O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI

 

Banja Luka, april 2004. godine

 

Na osnovu člana 10, 17 i 18 zakona o zdravstvenim komorama Republike Srpske ( Službeni glasnik RS broj 35/03 ) i člana 31. i 40. Statuta Farmaceutske komore, Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj 26.06.2004. godine donosi,

PRAVILNIK

O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.
 
Ovim Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti ( u nastavku teksta Pravilnik ) utvrđuje se: nadležnost, organizacija, sastav, disciplinska odgovornost, disciplinske mjere i postupak pred sudom časti.
 
Član 2.
 
Sud časti odlučuje o povredama deontološkog i etičkog Kodeksa, povredama prava i obaveza članova Komore, povredama prava i obaveza članova kojima se narušava ugled i dostojanstvo profesije.
 
Član 3.
 
Disciplinska mjera može se izreći članu Komore u postupku koji je pokrenut i proveden prema ovom Pravilniku.
 
Član 4.
 
Organi koji vode disciplinski dužni su istinito i potpuno utvrditi činjenice koje su važne za donošenje pravilne odluke. Komisija za etiku i deontologiju, Komisija za stručni nadzor, Sud časti, dužni su jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete člana Komore protiv kojeg se vodi postupak i činjenice koje mu idu u korist.
 
Član 5.
 
Organi koji vode disciplinski postupak, dužni su započeti sa postupkom u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za pokretanje postupka.
 
Član 6.
 
Ako je, zbog učinjenog djela, podnesena krivična prijava odnosno pokrenut krivični postupak, organ koji vodi postupak može zastati s postupkom.
 
Član 7.
 
Član komisije za etiku i deontologiju, Komisije za stručni nadzor, Izvršnog odbora, Članovi suda časti ne mogu učestvovati u disciplinskom postupku:
1. Ako je oštećen dijelom lica protiv kojeg se vodi disciplinski postupak;
2. Ako je bračni drug ili srodnik po krvi u prvoj liniji do bilo kojeg stepena.
 
Član 8.
 
Po zahtjevu o izuzeću odlučuje predsjednik Suda časti.
 Ako se izuzeće traži za predsjednika Suda časti, predsjednik Komore će odrediti zamjenika.
 
Član 9.
 
Pokretanje postupka zastarjeva u roku od 90 dana od podnošenja prijave za učinjenu povredu, odnosno u roku jedne godine od učinjene povrede.
Zastara izvršenja disciplinske mjere nastaje 60 dana od pravosnažne odluke.
 
Član 10.
 
Lakšim povredama dužnosti člana Komore smatraju se sve povrede koje Zakonom nisu određene kao teža povreda radnih obaveza:
- izazivanje svađe na poslu;
- neljubazan i nekulturan odnos prema radnim kolegama i korisnicima usluga;
- ne plaćanje članarine u periodu dužem od tri mjeseca;
- konzumiranje alkohola i nedolično ponašanje člana Komore;
- nemaran odnos prema povjernim vrijednostima, kao i svako ponašanje u vršenju djelatnosti koje šteti ugledu Komore, materijalnim interesima Komore, poslodavca ili trećih lica.
Za lakše povrede dužnosti člana Komore izriče se disciplinska mjera – opomena ili javna opomena.
 
Član 11.
 
Težim povredama dužnosti člana Komore smatra se takvo ponašanje člana Komore, kojim se nanosi ozbiljna šteta ugledu Komore, poslodavcu,korisnicima usluga ili trećim licima, kao i ponašanje iz kojeg se može zaključiti da bi dalje obavljanje profesionalne djelatnosti počinioca ugrozilo zdravlje, život korisnika usluge, onemogućilo rad zdravstvene ustanove ili rad Komore.
Teže povrede dužnosti članova Komore su:
- obavljanje djelatnosti suprotno pravilima profesije;
- ne učestvovanje u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji;
- reklamiranje obavljanja djelatnosti suprotno zakonu;
- profesionalno obavljanje djelatnosti u vrijeme kada je članu oduzeta licenca;
- davanje netačnih podataka u imenik članova Komore;
- otkrivanje profesionalne tajne;
- otpočinjanje sa radom i obavljanje profesionalne djelatnosti bez postojanja propisanih uslova;
- krađa, namjerno uništenje ili nezakoniti raspolaganje sredstvima Komore, poslodavca, kao i nanošenje štete trećim licima, koju je poslodavac dužan nadoknaditi;
- zloupotreba položaja, sa materijalnim ili drugim štetnim posljedicama;
- namjerno onemogućavanje drugih radnih kolega da izvršavaju svoje radne obaveze;
- nasilničko ponašanje prema članovima Komore, poslodavcu, korisnicima usluga za vrijeme rada;
- korištenje alkoholnih pića ili droga za vrijeme obavljanja profesionalne djelatnosti kao i u toku rada organa Farmaceutske Komore Republike Srpske;
- povreda Kodeksa medicinske etike i deontologije Farmaceutske Komore i Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske.
Za teže povrede dužnosti člana Komore izriče se disciplinska mjera – privremeno ili trajno oduzimanje licence ili suspenzija. 
Sud časti izriče mjeru prestanka članstva u Farmaceutskoj Komori kada utvrdi da postoji bilo koji od uslova propisanih članom 21. Statuta Farmaceutske Komore.
 
II. POSTUPAK
1. Pokretanje disciplinskog postupka

Član 12.
 
Prijavu za pokretanje disciplinskog postupka mogu podnijeti organi Komore, pravna i fizička lica.
Prijava za pokretanje postupka se podnosi nadležnom organu za pokretanje disciplinskog postupka.
 
Član 13.
 
Disciplinski postupak se pokreće zahtjevom predsjednika Komore, predsjednika Izvršnog odbora Komore ili predsjednika Nadzornog odbora Komore.
 
Član 14.
 
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka podnosi se Sudu časti, putem Stručne službe Komore.
 
Član 15.
 
Zahtjev za pokretanje postupka mora biti u pisanoj formi i sadržavati:
- ime i prezime člana Komore protiv kojeg se pokreće postupak;
- podatke o specijalizaciji i užoj specijalizaciji;
- podatke o zaposlenju;
- opis djela iz kojeg proizilazi disciplinska odgovornost člana Komore;
- vrijeme i mjesto izvršenja djela te ostale okolnosti potrebne da se djelo što tačnije odredi
- prijedlog o dokazima koje trba utvrditi na raspravi, uz naznaku imena svjedoka i vještaka, spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe za dokaz.
Po nalogu predsjednika Suda časti, u roku od 15 dana, Stručna služba Komore kojom rukovodi diplomirani pravnik će u prethodnom postupku zatražiti izjašnjenje člana Komore protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak i prikupiti druge dokaze o relevantnim činjenicama u vezi sa predmetom prijave.
Stručna služba će u prethodnom postupku, prije javne rasprave pred Sudom časti, dostaviti kopiju kompletnog predmeta Komisiji za medicinsku etiku i deontologiju ili Komisiji za stručni nadzor, radi davanja mišljenja.
 
2. Javna rasprava pred Sudom časti

Član 16.
 
Javna rasprava se vodi pred Vijećem Suda.
Predsjednik Vijeća Sud časti rukovodi javnom raspravom.
 
Član 17.
 
Javnoj raspravi mogu prisustvovati samo lica koja su pozvana od predsjednika Vijeća Suda časti.
 
Član 18.
 
Predsjednik Vijeća Suda časti određuje mjesto, dan i čas javne rasprave.
Vrijeme između dostave poziva članu Komore, protiv kojeg je pokrenut postupak, i dana rasprave ne smije biti kraće od 8 dana.
Na raspravu predsjednik Vijeća Suda časti poziva podnosioca zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, tuženog, protiv kojeg je pokrenut postupak, branioca ako ga tuženi ima, svjedoke i vještake.
 
Član 19.
 
Pismeni poziv za javnu raspravu sadrži:
- naziv Vijeća Suda koje poziva;
- ime i prezime osobe koja se poziva i njena adresa;
- mjesto, dan i čas rasprave;
- ime i prezime člana Komore protiv kojeg je pokrenut postupak;
- opis djela koje mu se stavlja na teret;
- svojstvo u kojem se lice poziva;
Poziv članu Komore protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak mora sadržavati:
- pouku o pravu tuženog na odbranu i branioca u postupku;
- upozorenje tuženom da se rasprava može održati i bez njegove prisutnosti ako je uredno pozvan, a svoj izostanak nije opravdao.
Ako pozvana osoba zbog bolesti ili iz drugog opravdanog tazloga ne može pristupiti raspravi, dužna je odmah nakon prijema poziva o tome obavijestiti predsjednika Suda časti.
 
Član 20.
 
Pozivi, obavijesti, odluke i drugi dokumenti u vezi sa disciplinskim postupkom dostavljaju se članu Komore protiv kojeg se vodi postupak neposrednim uručenjem, ili preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu stana ili zaposlenja. Ako tuženi odbije prijem, ili mu se nije mogla izvršiti dostava preporučenom pošiljkom, pozivi, obavjesti, odluke i dr. dokumenti se dostavljaju objavljivanje na oglasnoj tabli Farmaceutske Komore.
Objavljivanje na oglasnoj tabli smatra se valjanim nakon roka od tri dana od dana objavljivanja.
 
Član 21.
 
Na javnoj raspravi se sastavlja zapisnik koji naročito sadrži:
- naziv i sastav Vijeća Suda časti pred kojim se održava rasprava;
- mjesto gdje se održava rasprava;
- dan i čas kada je rasprava započeta i završena;
- imena i prezimena prisutnih osoba i u kojem svojstvu prisustvuju;
- navođenje djela zbog kojeg se održava rasprava;
- bitne podatke o toku i sadržaju javne rasprave;
- bitan sadržaj dokaza i izjava;
- koji su dokazi izvedeni;
- koje su isprave i prilozi pročitani;
- prigovore tuženog protiv kojeg se vodi disciplinski postupak i drugih učesnika i što im je o tim prigovorima odlučeno;
- sadržaj donijete odluke, te da je objavljena.
 
Član 22.
 
Zapisnik se mora voditi uredno i u njemu se ništa ne smije izbrisati, dodati ili mijenjati. 
Precrtana mjesta moraju ostati čitljiva. Sve prepravke, ispravke i dodaci unose se na kraju zapisnika i moraju ih ovjeriti osobe koje potpisuju zapisnik. 
Zapisnik potpisuju predsjednici Vijeća Suda časti, tužilac, tuženi protiv kojeg se vodi postupak i zapisničar.
 
Član 23.
 
O vijećanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik u koji se unosi odluka Vijeća Suda časti.
 
Član 24.
 
Javnom raspravom rukovodi predsjednik Vijeća Suda časti.
Predsjednik Vijeća Suda časti otvara zasjedanje i objavljuje predmet rasprave i sastav Vijeća Suda časti. Nakon toga utvrđuje da li su došla sva pozvana lica. Ako nisu, provjerava da li su im pozivi uredno dostavljeni i da li su opravdali svoj izostanak.
Kad predsjednik Vijeća Suda časti utvrdi da su na raspravu došla sva pozvana lica ili kad Vijeće Suda časti odluči da se rasprava održi u odsutnosti nekog od pozvanih lica, pozvaće tuženog, protiv kojeg je pokrenut postupak i od njega uzeti lične podatke te utvrditi ima li tuženi branioca.
 
Član 25.
 
Dužnost je predsjednika Vijeća Suda časti da se brine o održavanju reda u toku rasprave. Ako neko lice i nakon opomene, koja se unosi u zapisnik, ponovo narušava rad, predsjednik Vijeća Suda časti može ga udaljiti iz prostorije u kojoj se održava javna rasprava.
Predsjednik Vijeća Suda časti dužan je upozoriti svjedoke i vještake da su u postupku dužni govoriti istinu te da davanje lažnog svjedočenja predstavlja krivično djelo.
Predsjednik Vijeća Suda časti upućuje svjedoke i vještake na mjesto koje je za njih određeno, gdje će pričekati dok budu pozvani radi saslušanja.
 
Član 26.
 
Javna rasprava počinje čitanjem zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka.
Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka čita predsjednik Vijeća Suda časti.
 
Član 27.
 
Predsjednik Vijeća Suda časti čita izjavu tuženog datu u prethodnom postupku sa pitanjem da li ostaje kod navoda iz prethodnog postupka ili želi da izmjeni ili dopuni svoju izjavu.
Nakon toga predsjednik Vijeća Suda časti dužan je omogućiti članovima Vijeća Suda časti, braniocu i vještaku postavljanje pitanja članu Komore protiv kojeg se vodi postupak.
 
Član 28.
 
Nakon ispitivanja člana Komore protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, javna rasprava se nastavlja izvođenjem dokaza. Dokazivanje obuhvata sve činjenice za koje Vijeće Suda časti smatra da su važne za pravilno donošenje odluke.
 
Član 29.
 
Dokumenta koja služe kao dokaz, dužne su podnijeti osobe koje se na njih pozivaju.
 
Član 30.
 
Kao svjedoci pozivaju se osobe za koje se vjeruje da će moći dati informacije o djelu i izvršiocu i o drugim važnim okolnostima.
Svjedok ne smije biti osoba koja u postupku sudjeluje u svojstvu predsjednika ili člana Vijeća Suda časti.
Svjedoci se saslušavaju odvojeno, bez prisustva ostalih svjedoka.
Predsjednik Vijeća Suda časti pita svjedoke za ime i prezime, ime oca, zanimanje, zaposlenje, mjesto rođenja, JMBG, te njegov odnos s članom Komore, protiv kojeg se vodi disciplinski postupak.
Zatim će se svjedok pozvati da iznese sve što mu je o predmetu poznato, a nakon toga će mu se postavljati pitanja radi provjere, dopune ili razjašnjenja.
Svjedok će se uvijek pitati na koji način je saznao ono o čemu svjedoči.
Svjedoci se mogu suočiti ako se njihovi iskazi ne slažu o važnim činjenicama. Istovremeno se mogu suočiti samo dva svjedoka.
 
Član 31.
 
Vijeće Suda časti određuje vještačenje kad za utvrđivanje ili za ocjenu kakve važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje od osobe koja raspolaže stručnim znanjem.
U rješenju o vještačenju će se navesti u vezi s kojim se činjenicama vještačenje obavlja i ko će izvršiti vještačenje.
 
Član 32.
 
Predsjednik Vijeća Suda časti čita pismeni nalaz i mišljenje vještaka.
 
Član 33.
 
Kada predsjednik Vijeća Suda časti završi saslušanje pojedinog svjedoka ili vještaka, članovi Vijeća Suda časti mogu svjedoku, odnosno vještaku neposredno postavljati pitanja.
Član Komore protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak i branilac mogu, uz odobrenje predsjednika Vijeća Suda časti, neposredno postavljati pitanja svjedoku, odnosno vještaku.
 
Član 34.

Vijeće Suda časti može odgoditi raspravu:
1. Kad nisu pristupile pozvane osobe, a Vijeće Suda časti ocijeni da je njihova prisutnost potrebna,
2. Ako je potrebno provesti nove dokaze,
3. Ako postoje druge smetnje ili okolnosti zbog kojih nije moguće uspješno završiti raspravu.
Odluku o odgađanju rasprave donosi Vijeće Suda časti po službenoj dužnosti ili na prijedlog kojeg od učesnika u postupku.
Nije dozvoljen prigovor protiv odluke o odgađanju rasprave.
 
Član 35.
 
Nakon završenog dokaznog postupka, predsjednik Vijeća Suda časti daje riječ učesnicima postupka. Prvo govori tužilac, nakon toga branilac – advokat, pa član Komore protiv kojeg se vodi postupak.
Predsjednik Vijeća Suda časti može, nakon prethodne opomene, prekinuti osobu koja u svom izlaganju narušava red i moral ili vrijeđa drugoga ili se upušta u ponavljanja ili izlaganja koja očito nemaju veze sa izlaganjem.
U zapisnik se mora navesti da je riječ bila prekinuta i zašto je bila prekinuta.
 
Član 36.
 
Nakon završne riječi predsjednik Vijeća Suda časti objavljuje da je javna rasprava završena.
Po završetku javne rasprave Vijeće Suda časti će se povući na vijećanje i glasanje radi donošenja odluke.
Odluka se donosi većinom glasova članova Vijeća Suda časti.
Vijeće suda časti može zasnovati svoju odluku samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na raspravi.
Vijeće Suda časti dužno je svjesno ocijeniti svaki dokaz pojedinačno i u vezi sa ostalim dokazima te na temelju takve ocjene izvesti zaključak je li činjenica dokazana.
 
Član 37.
 
Ako je član Komore protiv kojeg se vodi disciplinski postupak istovremeno proglašen odgovornim za više povreda, može mu se izreći samo jedna disciplinska mjera za sve te povrede.
 
Član 38.
 
Nakon zaklučenja rasprave, odnosno nakon vijećanja i glasanja, predsjednik Vijeća Suda časti objavljuje odluku.
Predsjednik Vijeća Suda časti će u prisustvu učesnika postupka pročitati sadržaj odluke i obrazložiti ukratko razloge odluke.
Ako Vijeće Suda časti ne može nakon rasprave istog dana donijeti odluku, odgodiće objavljivanje odluke najviše za tri dana od rasprave i odrediti vrijeme i mjesto objavljivanja odluke.
 
3. Vrste odluke

Član 39.
 
Odlukom se zahtjev za vođenje postupka odbija ili se član Komore oslobađa odgovornosti ili se proglašava odgovornim.

Član 40.
 
Odluku kojom se zahtjev za pokretanje postupka odbija, Vijeće Suda časti će izreći:
1. Ako je postupak vođen bez zahtjeva podnosioca,
2. Ako podnosilac do zaključenja rasprave odustane od zahtjeva,
3. Ako je član Komore za istu povredu već ranije donesenom odlukom proglašen odgovornim.
4. Ako je nastupila zastara pokretanja ili vođenja postupka.

Odluku kojom se član Komore oslobađa odgovornosti Vijeće Suda časti će izreći:
1. Ako djelo za koje se tereti nije povreda dužnosti ugleda člana Komore, povreda Kodeksa medicinske etike i deontologije, ili Statuta Komore,
2. Ako utvrdi da ima okolnosti koje isključuju odgovornost ( nužna odbrana, krajnja nužda, stvarna zabluda, pravna zabluda, neznatna opasnost djela i slično ),
3. Ako nije dokazano da je član Komore počinio djelo za koje ga se tereti.

U odluci u kojoj se član Komore proglašava odgovornim Vijeće Suda časti će izreći:
1. Za koje djelo se proglašava odgovornim, uz navođenje činjenica i okolnosti koje čine obilježja tog djela.
2. Kakva se disciplinska mjera izriče.
 
Član 41.
 
Odluka Vijeća Suda časti mora se pismeno sastaviti i dostaviti članu Komore protiv kojeg se vodio postupak i Stručnoj službi Komore u roku od osam dana od dana objavljivanja.
Odluku potpisuje predsjednik Vijeća Suda časti.
Odluka mora imati uvod, izreku i obrazloženje.
Uvod sadrži:
- naziv Vijeća Suda časti;
- imena i prezimena članova Vijeća Suda časti i zapisničara;
- ime i prezime člana Komore protiv kojeg se vodio postupak;
- djelo zbog kojeg se vodio postupak;
- dan rasprave;
- ime i prezime podnosioca zahtjeva i branioca.
Izreka sadrži lične podatke o članu Komore protiv kojeg se vodio postupak i odluku kojom se isti proglašava odgovornim za djelo zbog kojeg se vodio postupak, ili kojom se oslobađa, ili kojom se zahtjev za postupak odbija.
Obrazloženje treba sadržavati razloge za svaku tačku odluke.
 
4. Postupak po žalbi na odluku Vijeća Suda časti

Član 42.
 
Protiv odluke Vijeća Suda časti, član Komore protiv kojeg se vodi postupak, odnosno podnosilac može podnijeti žalbu Izvršnom odboru Farmaceutske Komore, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
 
Član 43.
 
Izvršni odbor Farmaceutske Komore radi i donosi odluke na zatvorenoj sjednici Izvršnog odbora, na osnovu stanja u spisu.
 
Član 44.
 
Izvršni odbor po žalbi može donijeti sljedeće odluke:
1. Odbaciti žalbu kao neblagovremenu ili kao nedopuštenu;
2. Odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu odluku;
3. Uvažiti žalbu, ukinuti prvostepenu odluku i vratiti predmet na ponovno raspravljanje i odlučivanje;
4. Uvažiti žalbu i preinačiti prvostepenu odluku.
 
Član 45.
 
Odluka Izvršnog odbora po žalbi na odluku Suda časti u drugom stepenu je konačna.
Odluka Izvršnog odbora Komore po žalbi mora se izraditi u pismenoj formi i dostaviti članu Komore protiv kojeg se vodi disciplinski postupak, odnosno tužiocu, u roku od 15 dana od dana donošenja.
 
III. VRSTE MJERA I IZVRŠENJE MJERA

Član 46.
 
Protiv člana Komore mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere:
- opomena;
- javna opomena;
- privremeno ili trajno oduzimanje licence ( uvjerenje za obavljanje profesionalne djelatnosti );
- prestanak članstva u Farmaceutskoj Komore.
Disciplinska mjera izvršava se kad odluka postane pravosnažna.
Opomenu čita predsjednik Vijeća.
Javna opomena se objavljuje na oglasnoj tabli ili biltenu Komore.
O privremenom ili trajnom oduzimanju licence i prestanku članstva u Komori obavještava se:
- član Komore protiv kojeg je vođen disciplinski postupak,
- poslodavac kod kojeg je zaposlen i 
- zdravstvena inspekcija.
Za izvršenje mjere odgovoran je predsjednik Komore, a u slučaju neizvršenja predsjednik Izvršnog vijeća Komore.
 
Član 47.
 
O izrečenim disciplinskim mjerama Stručna služba Komore vodi evidenciju. Ovjerena kopija pravosnažne odluke o izrečenoj disciplinskoj kazni odlaže se u dosije člana Komore.
 
Član 48.
 
Opomena, javna opomena i privremeno oduzimanje odobrenja za samostalan rad brišu se iz evidencije mjera nakon šest godina od dana kada je odluka o kazni postala pravosnažna. O mjerama brisanim iz evidencije ne mogu se davati ni koristiti podaci u novom postupku.
 
5. Suspenzija

Član 49.
 
Član Komore može biti privremeno suspendovan – može mu se privremeno oduzeti licenca pod sljedećim uslovima:
1. Ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog teške povrede dužnosti i ugleda člana Komore.
2. Ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, a postoji vjerovatnost da bi svojim daljnjim radom ugrozio zdravlje i život korisnika usluga.
3. Ako je protiv njega podnesena krivična prijava zbog krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi s radom.
4. Ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog djela koji je učinio na radu pod uticajem alkohola ili opojnih droga.
 
Član 50.
 
Suspenziju, odnosno privremeno oduzimanje licence, predlaže podnosilac zahtjeva.
Odluku o suspenziji, odnosno privremenom oduzimanju licence, donosi Vijeće Suda časti u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za suspenziju.
 
Član 51.
 
Protiv odluke o suspenziji, odnosno privremenom oduzimanju licence, član Komore može podnijeti žalbu Izvršnom odboru Komore u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Žalba ne zadržava izvršenje.
U slučaju da član komore kojem je izrečena suspenzija, odnosno privremeno oduzimanje licence, bude oslobođen, ima pravo naknade štete za izgubljenu zaradu od Komore.
 
Član 52.
 
Suspenzija može trajati do donošenja pravosnažne odluke o odgovornosti člana Komore, a najduže godinu dana.
 
IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.
 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
 
Član 54.
 
Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj tabli Komore i stupa na snagu osmog dana od objavljivanja.
 

Broj: 132/04

Datum: 26. 06.2004. godine

PREDSJEDNIK FARMACEUTSKE KOMORE RS

Prim. mr ph Jagoda Radaković, s.r.