Pravilnik o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske PDF OdÅ¡tampaj

Banjaluka, maj 2010. godine

Na osnovu člana 8. Zakona o zdravstvenim komorama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 35/03) i člana 29. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske, a na prijedlog Izvršnog odbora, Skupština farmaceutske komore, na sjednici održanoj dana 14.05.2010. godine, donijela je

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI ČLANOVA

FARMACEUTSKE KOMORE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se postupak i način provjere znanja članova Farmaceutske komore Republike Srpske (u daljem tekstu:Komora), postupak i način obavljanja uvida u edukaciju članova Komore, i postupak obnove važenja uvjerenja (licence) o članstvu (u daljnjem tekstu: Licenca).

Član 2.

Cilj provjere znanja i sposobnosti članova Komore je sadržan u obavezi kontinuirane farmaceutske edukacije članova radi usvajanja novih znanja, sposobnosti i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u skladu sa Zakonom koji reguliše zdravstvenu zaštitu.

II UVID U EDUKACIJU ČLANOVA KOMORE

Član 3.

Članovi Komore su dužni da stalno prate savremena dostignuća u farmaciji i da se usavršavaju u svom radu.

Član 4.

Provjera znanja i sposobnosti članova Komore vrše se uvidom u evidenciju o edukaciji članova nakon svake pete godine radi obnove važenja licence.
Broj sakupljenih bodova u jednoj godini trajanja licence ne može da bude manji od pet bodova.

Član 5.

Član Komore koji je u periodu važenja licence stekao nastavničku titulu na Farmaceutskom fakultetu (docent, vanredni ili redovni profesor) produžava licencu bez provjere znanja i sposobnosti, do sticanja uslova za penzionisanje.

Član 6.

Član Komore ima potrebni nivo znanja i sposobnosti ako u proteklom periodu od pet godina nakon dobijanja licence ostvari najmanje 50 bodova iz sadržaja osnova kontinuirane farmaceutske edukacije.

Član 7.

Član Komore je dužan, radi ostvarenja stručnog usavršavanja, u periodu važenja licence da ostvari broj bodova utvrđen članom 6. ovog pravilnika.
Ukoliko član Komore iz opravdanih razloga ne uspije u ovom periodu da ostvari potrebne bodove, Komisija za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju će farmaceutu, na pisani zahtjev i uz vjerodostojne dokaze, odobriti godišnji prosjek od deset bodova utvrđen članom 6. ovog pravilnika.

Član 8.

Kontinuirana farmaceutska edukacija obuhvata:
a) stručne skupove, samousavršavanje i usavršavanje u zdravstvenim i drugim ustanovama;
b) predavanja ili pasivno učešće (slušaoci) na stručnim skupovima;
v) predavanja ili pasivno učešće (slušaoci) na stručnim skupovima u inostranstvu;
g) objavljivanje naučnih i stručnih radova u časopisu, zborniku, knjizi ili monografiji;
d) samousavršavanje pomoću multimedijskih programa, praćenje stručne literature sa odgovorima na test-pitanja u pisanoj formi, učenja na daljinu uz rješavanje testova u pisanoj ili elektronskoj formi;
đ) studijska putovanja i posjete;
e) učešća na drugim stručnim predavanjima.
Predavač je lice koje obavlja predavanje usmeno ili putem poster prezentacije.

Član 9.

Komisija za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju obavlja uvid u farmaceutsku edukaciju članova Komore.
Bodovanje člana Komore, po osnovu kontinuirane farmaceutske edukacije, vrši se na sljedeći način:


A) UČESTVOVANjE NA KONGRESIMA

Redni broj

KONGRESI

 

VREDNOVANJE U BODOVIMA

 1.

učešće u organizacionom ili naučnom odboru kongresa ili simpozijuma

 

3 boda

 2.

domaći kongres (kongres u BiH)

predavač

slušalac

12 bodova

 6 bodova

 3.

međunarodni kongres

predavač

slušalac

12 bodova

 6 bodova

Učešće na kongresu u svojstvu slušaoca se dokumentuje potvrdom o prisustvu, a predavača potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom rada.

B) UČESTVOVANjE NA STRUČNIM SKUPOVIMA

Redni broj

STRUČNI  SKUPOVI PRIZNATI OD KOMORE

 

VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

stručni  skupovi prve kategorije

predavač

slušalac

            do 10 bodova

             do 5 bodova

2.

ostali stručni skupovi

predavač

slušalac

             do 8 bodova

             do  4 boda


Redni broj

MEĐUNARODNI STRUČNI  SKUPOVI

 

VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

stručni  skupovi prve kategorije

predavač

slušalac

do 12 bodova

do  6 bodova

2.

ostali stručni  skupovi

predavač

slušalac

do 10 bodova

do   5 bodova

Stručni skupovi prve kategorije priznati od Komore su oni u koje je uključen štampani materijal sadržaja skupa, te eventualna provjera znanja nakon završenog skupa.
Broj bodova određuje Komisija za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju.
Po završetku stručnog skupa, polaznik dobija uvjerenje, na kome je označena vrijednost skupa u bodovima, određena od strane Komore i koje služi kao dokument za priznavanje kontinuirane farmaceutske edukacije.


V) STRUČNI SASTANCI

Redni broj

STRUČNI SASTANCI

VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

stručni sastanak u zdravstvenoj ustanovi

predavač    2 boda

slušalac   1 bod

2.

stručni sastanak u okviru strukovnog udruženja

predavač    4 boda

slušalac   2 boda

3.

godišnji stručni sastanak u okviru strukovnog udruženja u BiH

predavač    5 bodova

slušalac   3 boda

4.

godišnji stručni sastanak u okviru strukovnog udruženja u inostranstvu

predavač    5 bodova

slušalac   3 boda

5.

stručna predavanja na tribinama

1 tema = 1 predavač  = 1 bod

2 teme = 2 predavača  = 2 boda

3 i više tema i 3 i više predavača = 3 boda

Komora izdaje sertifikate, a za one organizovane u inostranstvu, bodove utvrđuje Komisija za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju na osnovu priloženih sertifikata organizatora, prilagođeno broju bodova utvrđenim ovim pravilnikom.

G) STUDIJSKI BORAVCI

Redni broj

STUDIJSKI BORAVCI

    VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

studijski boravci u BiH  s mentorom

(u trajanju do 7 dana)

do 7 bodova

2.

studijski boravci u inostranstvu

(u trajanju do 7 dana)

do 10 bodova

 

Obavljeni studijski boravak se dokumentuje uvjerenjem s potpisom odgovornog lica nadležne zdravstvene ustanove.

D) SIMPOZIJUMI

1.

simpozijum u BiH

predavač  10 bodova

slušalac   6 bodova

2.

simpozijum u BiH s međunarodnim učešćem

predavač  12 bodova

slušalac   6 bodova

3.

simpozijum u inostranstvu

predavač  12 bodova

slušalac   6 bodova

Đ) PUBLIKACIJE

Redni broj

PUBLIKACIJE

VREDNOVANJE U BODOVIMA

 

prvi autor          ostali autori

 1.

štampani u časopisu koji su indeksirani u bazi  „Current contents“, „Science citation index“. 

30  bodova

ukupno po 10 bodova

 2.

štampan u stranim neindeksiranim publikacijama

10 bodova

ukupno po 5 bodova

 3.

štampan u domaćim neindeksiranim publikacijama

8 bodova

ukupno  4 boda

 4.

knjiga – udžbenik

-

do 30 bodova 

 5.

knjiga – monografija

-

do 20 bodova 

 6.

urednik knjige

-

do 20 bodova 

 7.

poglavlje u knjizi

-

prvi  autor 10 bodova, koautori 5 bodova

 8.

rad u redakciji stručnog časopisa

-

5  bodova godišnje 

 9.

urednik stručnog časopisa

-

7  bodova godišnje 


Komisija za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju, u svakom pojedinom slučaju, vrednuje članak, knjigu, odnosno uredništvo knjige – časopisa.

E) NAUČNI I STRUČNI STEPENI

Redni broj

NAUČNI I  STRUČNI STEPENI 

VREDNOVANJE U BODOVIMA

 1.

doktor nauka

50 bodova

 2.

magistar nauka

25 boda

 3.

specijalizacija

30 bodova

 4.

subspecijalizacija

10 bodova

Ž) MENTORSTVA

 

 

MENTORSTVA

VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

mentorstvo za specijalizacije 

10 bodova

2

mentorstvo za magistre farmacije – pripravnike u toku pripravničkog staža

mentorstvo za farmaceutske tehničare u toku pripravničkog staža

5 bodova

 

2 boda

3.

mentorstvo za diplomske radove studenata

(jedan mentor)

3 boda

4.

mentorstvo za studentske radove prezentovane na studentskim kongresima

2 boda

Komisija za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju će vršiti bodovanje na sljedeći način:
a) kod specijalizacija = za svaku godinu provedenu na specijalizaciji (po programu) po 10 bodova 
b) kod ostalih kategorija bodovi će se priznati u utvrđenom iznosu.

Z) PRIJAVA NEŽELjENOG DEJSTVA LIJEKOVA

Redni broj

PRIJAVA NEŽELjENOG DEJSTVA  LIJEKOVA

VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

prijava neželjenog dejstva lijeka

1 bod

Priznavanje bodova obavlja se na zahtjev upućen Komisiji za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju, a na osnovu izvještaja Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, za godinu u kojoj je prijava prihvaćena od strane Agencije.

I ) ZVANjE PRIMARIJUS

Redni broj

PRIMARIJUS

VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

primarijus

15 bodova

Za priznavanje bodova dostavlja se pisani dokaz, ovjerena fotokopija primarijata.

J) MEĐUNARODNO PRIZNATA NOVA METODA U DIJAGNOSTICI ILI TERAPIJI

Redni broj

 

      VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

međunarodno priznata nova metoda u farmaceutskoj nauci

50 bodova

2.

uvođenje novih metoda u farmaceutskoj nauci i BiH

30 bodova

 

Za priznavanje bodova pod J) dostavlja se pisani dokaz izdat od strane nadležnog organa. 

K) PROJEKTI

Redni broj

PROJEKTI

VREDNOVANJE U BODOVIMA

1.

koordinator projekta republičkog značaja

20 bodova

  2. učešće u republičkom projektu 8 bodova
  3. nosilac međunarodnog projekta 30 bodova
  4. učešće u međunarodnom projektu 10 bodova

Za priznavanje bodova pod K) dostavlja se pisani dokaz izdat od strane nadležnog organa.

III ORGANIZOVANjE STRUČNIH SKUPOVA

Član 10.

Organizator domaćeg stručnog skupa podnosi Komori pismeni zahtjev za
priznanje stručnog skupa.
Organizator je dužan podnijeti zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja stručnog skupa.

Član 11.

Organizator domaćeg stručnog skupa može biti pravno ili fizičko lice ako dokaže da je osposobljeno za organizovanje stručnog usavršavanja, uz ispunjavanje sljedećih uslova:
1. mora imati organizacioni i stručni kadar za realizaciju stručnog skupa;
2. mora odrediti odgovorno lice koje će garantovati realizaciju programa stručnog skupa;
3. mora obezbijediti evidenciju prisutnosti i eventualnu provjeru znanja učesnika;
4. mora obezbijediti čuvanje dokumentacije o učešću na kontinuiranoj farmaceutskoj edukaciji najmanje pet godina i istu na zahtjev Komore dostaviti;
5. sadržaj programa mora biti u skladu sa kontinuiranom farmaceutskom edukacijom, uz poštovanje principa etike, deontologije, međunarodnih konvencija i preporuka.

Član 12.

Zahtjev iz člana 11. ovog Pravilnika treba da sadrži sljedeće podatke:
1. naziv/ime organizatora, datum i trajanje stručnog skupa;
2. mjesto i adresa i održavanja stručnog skupa;
3. ime i prezime,akademski stepen i zaposlenje predavača;
4. ime,prezime i adresa osobe odgovorne za realizaciju stručnog skupa;
5. predviđeni broj učesnika;
6. predviđena visina kotizacije;
7. opis usluga koje se nude učesnicima;
8. opis moguće provjere znanja;
9. određivanja jezika na kojem će se održavati usavršavanje.
Zahtjev mora sadržavati dokumentovane razloge za održavanje stručnog skupa.
Organizator mora osigurati kvalitet i uspješnost procesa učenja.

Član 13.

Komora će na prijedlog Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju donijeti odluku i obavijestiti organizatora najmanje 10 dana prije održvanja.
Izuzetno, odluku o posebno značajnim predavanjima koje organizator iz objektivnih razloga nije mogao prijaviti u propisanom roku, na prijedlog Komisije za kontinuiranu farmaceutsku edukaciju, Komora donosi odluku u roku kraćem od propisanog.

Član 14.

Nakon donošenja odluke o usvajanju zahtjeva organizatora skupa, Komora zaključuje ugovor sa organizatorom skupa, shodno zakonu koji uređuje obligacione odnose.
Na osnovu ugovora zaključenog između Komore i organizatora stručnog skupa Komora izdaje učesnicima skupa uvjerenje-sertifikat o učestvovanju na skupu sa priznatim brojem bodova.

Član 15.

Član Komore je obavezan podnijeti Komisiji za farmaceutsku edukaciju zahtjev za
priznavanje kontinuirane farmaceutske edukacije i dokaze propisane članom 9. pravilnika.

Član 16.

Za priznavanje kontinuirane farmaceutske edukacije u inostranstvu član Komore
je dužan uz zahtjev priložiti i sljedeće dokumente kao dokaz:
a) program skupa ili izvod iz programa,
b) potvrdu o učešću, odnosno prisustvu skupu.
Bodovi koji se dobiju u inostranstvu priznavaće se shodno odredbama ovog Pravilnika.

Član 17.

Za priznavanje kontinuirane farmaceutske edukacije u obliku objavljenog naučnog,
odnosno stručnog članka u časopisu sa recenzijom, zborniku, knjizi ili monografiji mora se Komori priložiti:
a) naslovna strana i sadržaj časopisa,
b) prva stranica članka/apstrakta.

Član 18.

Za priznavanje kontinuirane farmaceutske edukacije samousavršavanjem pomoću multimedijalnih programa ili studija stručne literature s pisanim odgovorima na test-pitanja potrebno je uz zahtjev priložiti uvjerenje priznatog organizatora o broju postignutih bodova.
Zahtjev se podnosi prije izvođenja ovog oblika kontinuirane farmaceutske edukacije, ili najkasnije 6 mjeseci po isteku istog, a sadrži dokumentaciju iz koje je vidljiv sadržaj usavršavanja, te podatke o podnosiocu zahtjeva.

Član 19.

Član Komore je dužan da uvjerenja o učešću na naučnim i stručnim skupovima, kao i drugu dokumentaciju za priznavanje kontinuirane farmaceutske edukacije, dostavlja u Komoru, gdje se vodi evidencija i vrši bodovanje kontinuirane farmaceutske edukacije za svakog člana do 30.03. tekuće godine za prethodnu godinu.
Bodovani rezultat kontinuirane farmaceutske edukacije iskazuje se za svakog člana zbirnim sertifikatom koji donosi Komora.


IV KOMISIJA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Član 20.

Komisiju za provjeru znanja i sposobnosti (u daljem tekstu Komisija) imenuje
Izvršni odbor Komore za svaki konkretni slučaj provjere znanja i sposobnosti za članove koji nisu učestvovali u kontinuiranoj edukaciji u periodu od pet godina, odnosno, za članove kojima nedostaje preko 10% bodova od iznosa utvrđenog članom 6. ovog pravilnika.
Komisija se sastoji od 3 člana i radi u punom sastavu.
Komisija odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Komisije.
Članovi Komisije moraju imati isti ili viši stepen obrazovanja ili stručne osposobljenosti od kandidata čije se znanje ili osposobljenost provjerava.
Izvršni odbor Komore imenuje predsjednika koji je odgovoran za organizaciju i rad Komisije.
Komisija ima zapisničara, koji vodi zapisnik o radu Komisije i stara se o administrativno – tehničkim pitanjima rada Komisije.
Zapisnik Komisije sadrži: sastav Komisije, datum i mjesto održavanja ispita, ime i prezime kandidata, postavljena pitanja i ocjenu uspjeha kandidata, a potpisuju ga zapisničar i svi članovi Komisije.


V POSTUPAK OBNOVE LICENCE

Član 21.

Komora obavještava člana Komore o potrebi podnošenja zahtjeva za obnovu licence najkasnije tri mjeseca prije njenog isteka.
Uz obavještenje iz stava 1. ovog člana, članu Komore se dostavlja obrazac zahtjeva za obnovu licence.

Član 22.

Član Komore je dužan da najmanje 30 dana prije isteka postavljenog roka da podnese zahtjev za obnovu licence i uz zahtjev priloži potrebnu dokumentaciju.
Ukoliko član Komore podnese nepotpun zahtjev, Komora ga obavještava da u roku od osam dana dopuni zahtjev.
Ukoliko član Komore ne dopuni zahtjev u predviđenom roku, Komora će zaključkom odbaciti zahtjev kao neuredan i smatraće se da nije ni podnešen.

Član 23.

Stručna služba će, radi preduzimanja odgovarajućih mjera propisanih Zakonom i ovim pravilnikom, obavijestiti Izvršni odbor o članovima koji zbog nedostatka bodova ne ispunjavaju uslove za obnovu licence.

Član 24.

Član Komore koji ne ispuni uslove za produžetak važenja licence, utvrđene članom 6. ovog pravilnika, dužan je podnijeti zahtjev za provjeru znanja i sposobnosti u roku od 30 dana prije isteka važenja licence.
Na osnovu zahtjeva člana Komore, Komisija za provjeru znanja i sposobnosti određuje vrijeme provjere znanja i sposobnosti i o tome obavještava podnosioca zahtjeva najmanje 15 dana prije održavanja ispita.
Provjera znanja i sposobnosti se obavlja polaganjem ispita iz područja stručnog znanja i sposobnosti za period u kojem član Komore nema sakupljen dovoljan broj bodova.
Ispit je javan i sastoji se od pismenog i usmenog dijela. Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje Komisija ocjenom „zadovoljava“, ili „ne zadovoljava“. Ako je pismeni rad ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“, kandidat ne može pristupiti usmenom dijelu ispita.
Predsjednik ispitne Komisije saopštava kandidatu rezultat ispita u prisustvu članova Komisije i uručuje mu pismeno uvjerenje o rezultatima ispita.
U slučaju neuspjeha, ispit se može ponovo polagati nakon tri mjeseca.
Izvršni odbor Komore utvrđuje visinu naknade za rad Komisije koju je kandidat dužan uplatiti prije polaganja ispita, kao i kod ponovnog polaganja ispita.

Član 25.

Član Komore koji ne položi ispit ne može obavljati farmaceutsku zdravstvenu djelatnost dok ne položi ispit.

Član 26.

Ukoliko istekne rok važenja licence, ili magistar farmacije ne obnovi licencu,
Komora o tome obavještava:
a) Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,
b) Inspektorat Republike Srpske i
v) poslodavca kod kog je magistar farmacije trenutno zaposlen.
Sud časti, po službenoj dužnosti, pokreće postupak brisanja člana Komore iz Imenika Farmaceutske komore.

Član 27.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviće se na oglasnoj tabli i Internet stranici Komore po dobijanju saglasnosti od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.


Banja Luka, 14.05.2010.godine                                                                                         PREDSJEDNIK
Broj: 188/10                                                                            M.P.                               SKUPŠTINE KOMORE
                                                                                                                            Prim. mr ph Jagoda Radaković, s.r.

Na ovaj pravilnik, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dalo je saglasnost aktom broj:11/07-505-135-1/10 od 17.05.2010.godine.


                                                                                                 M.P.                                     SEKRETAR
                                                                                                                                   Farmaceutske komore
                                                                                                                               Mirko Orelj, dipl. pravnik, s.r.