Kodeks dentološkog i etičkog nivoa usavršavanja članova PDF OdÅ¡tampaj

REPUBLIKA SRPSKA
FARMACEUTSKA KOMORA

KODEKS

DENTOLOŠKOG I ETIČKOG NIVOA USAVRŠAVANJA ČLANOVA


Banja Luka, jun 2003. godine


Na osnovu člana 5. zakona oZdravstvenim Komorama Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske br.35/03 ) i člana 24. i 40. Statuta Farmaceutske Komore Republike Srpske, Skupština Farmaceutske Komore, Republike Srpske na sjednici od 09.07.2003. godine, donosi

K O D E K S

DENTOLOŠKOG I ETIČKOG NIVOA USAVRŠAVANJA ČLANOVA


1. Osnavna načela

 - Časna dužnost diplomiranog farmaceuta/ medicinskog biohemičara je da svoje životno usmjerenje i svoju struku posveti zdravlju čovjeka;
- U tom smislu on će da poštuje ljudski život i da učestvuje u liječenju bolesti;
- Pomoć će da pruža jednako svima, bez obzira na dob, pol, rasu, naciju, vjersko ili političko uvjerenje, društveni položaj, poštujući pri tom ljudska prava i dostojanstvo osoba;
- Radiće na očuvanju tradicije farmaceutske profesije, održavajući visoke standarde stručnog rada i etičkog ponašanja prema bolesnim i zdravim osobama;
- U svom radu će da čuva ugled i dostojanstvo profesije farmaceuta i časno će da se odnosi prema kolegama;
- Svoje znanje i umijeće će uvijek odgovorno da primjenjuje u skladu sa načelima ovog Kodeksa.

 2. Dužnost prema pacijentu

- Diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar će da smatra dobrobit pacijenta svojom prvom i osnovnom brigom;
- Posao izrade i izdavanja lijekova, kao i laboratorijskih pretraga, obavljaće stručno i etički besprijekorno, ne ugružavajući pacijenta emotivno, tjelesno ili materijalno;
- Osim redovne nadoknade za rad diplomiranog farmaceuta/ medicinskog biohemičara, u obliku plate ili honorara, kao i zadovoljstva da je pomogao pacijentu, sticanje materijalne ili druge koristi, od njegovog rada, nije u skladu sa ovim Kodeksom;
- Izdavanje lijekova maloljetnom osobama diplomirani farmaceut će da učini u prisutnosti roditelja, ili starijih najbližih punoljetnih članova porodice;
- Diplomirani farmaceut neće da izda lijek, ili da radi laboratorijske pretrage, na lični zahtjev laika, kada procijeni da bi to moglo da ugrozi zdravlje, ili život pacijenta;
- Diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar će da upozori pacijenta na eventualne rizike, ili opasnosti laboratorijskih pretraga;
- Laboratorijski testovi, koje koristi, biće u skladu sa provjerenim standardima savremene medicinske nauke;
- Obaveza je diplomiranog farmaceuta/ medicinskom biohemičara da pokaže razumijevanje prema pacijentu u toku sakupljanja biološkog materijala ( krv i sl. );
- Sve ono što diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar, obavljajući svoju dužnost, sazna smatraće tajnom, ako to pacijent želi. Izuzetak je ako čuvanje tajne ugrožava zdravlje i život drugih ljudi;
- Diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar ne, osim onoga što definiše profesionalni odnos.

3. Biomedicinska istraživanja

- Diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar koji učestvuje u naučnom istraživanju poštovaće propise Helsinške deklaracije i njenih revizija;
- Dužnost je diplomiranog farmaceuta/ medicinskog biohemičara koji učestvuje u biomedicinskim istraživanjima štiti život, zdravlje, privatnost i dostojanstvo ispitanika;
- Diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar koji učestvuje u biomedicinskom istraživanju mora da bude stručno obrazovan i osposobljen;
- U određenim istraživanjima mora da se procijeni moguća šteta za prirodnu sredinu, a tamo gdje su uključene pokusne životinje mora da se primjeni načelo najmanje patnje;
- Diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar mora permanentno da sarađuje sa ljekarom, sa kojim predstavlja tim za biomedicinsko istraživanje.

4. Odnos prema drugim diplomiranim farmaceutima/ medicinskim biohemičarima, struci i komori

- Častan će se diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar da odnosi prema drugim diplomiranim farmaceutima/ medicinskim biohemačarima onako kako bi on želio da se odnose prema njemu;
- Svojim učiteljima će da iskazuje poštovanje i zahvalnost za znanje, vještine i vaspitanje koje je od njih primio;
- Ako drugi diplomirani farmaceut zatraži od njega stručni savjet ili pomoć pružiće mu je nesebično i prema svom najboljem znanju i u korist pacijenta;
- U slučaju da diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar sazna o neodgovarajućem postupku kolege u etičkom, moralnom ili medicinskom pogledu, o tome neće da raspravlja sa pacijentom, s njegovom porodicom ili drugim kolegama. Takav postupak neće da objavi u sredstvima javnog informisanja, veće će svoja saznanja da uputi Farmaceutskoj Komori Republike Srpske i njenim tijelima;
- Saradnike i drugo osoblje diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar će da upozorava na učinjene propuste, tako da neće da povrijedi njihovo ljudsko dostojanstvo, ali nikad pred pacijentom;
- Stalno obrazovanje i praćenje napretka u struci dužnost je i dug prema bolesnicima kako bi diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar uvijek mogao da pruži vrhunsku zdravstvenu zaštitu;
- Čuvaće svoj stručni ugled i nezavisnost, ne pristajući da mu se ime ističe i povezuje sa trgovačkim aktivnostima radi sticanja lične koristi. Izbjegavaće sticanje i širenje ugleda neodmjerenim samoisticanjem i netačnim samooglašavanjem u sredstvima javnog informisanja;
- Neće da sarađuje sa pojedincima, ustanovama ili društvima koji zloupotrebljavaju povjerenje javnosti zastupajući neprovjerene supstance i postupke namjenjene liječenju, čuvanju i reklamiranju zdravlja;
- Farmaceutsku komoru smatraće svojom stručnom maticom, čuvajući i predstavljajući njen ugled, kako u struci, tako i u široj javnosti.

5. Završne odredbe

- Poštovanje odredbi ovog Kodeksa obavezno je za sve diplomirane farmaceute/ medicinske biohemičare;
- Povreda Kodeksa i njihove sankcije utvrdiće se Pravilnikom o odgovornosti članova Farmaceutske Komore Republike Srpske;
- Član Farmaceutske Komore Republike Srpske ima pravo i dužnost da o svakom kršenju odredbi Kodeksa obavijesti Nadzorni odbor, Sud časti, ili Komisiju za etiku i deontologiju;
- Članovi su dužni da odbiju svaku stručnu radnju, koja je u suprotnosti sa načelima iznijetim u Kodeksu, a Farmaceutske Komore Republike Srpske, dužna je da u tome pomogne, svojim ugledom i pravnim poslovima, ako to bude potrebno;
- Ako se sazna da je diplomirani farmaceut/ medicinski biohemičar izvršio krivično djelo, te ga je osudio redovni sud, Komisija za medicinsku etiku i deontologiju će da procijeni potrebu pokretanja postupka pred Sudom časti;
- Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja na oglasnoj tabli Farmaceutske Komore.

Broj: 9/2003
Banja Luka, 10.7.2003.

PREDSJEDNIK

Farmaceutske Komore Republike Srpske 

Prim. mr ph. Jagoda Radaković, s.r.