Statut Farmaceutske komore Republike Srpske PDF Odštampaj

REPUBLIKA SRPSKA

FARMACEUTSKA KOMORA

 S T A T U T

FARMACEUTSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

Banja Luka, juni 2003. godine

Na osnovu člana 19. Zakona o zdravstvernim komorama  (Službeni glasnik Republike Srpske broj 35/2003), Skupština Farmaceutske komore Republike Srpske na sjednici održanoj 9.3.2003. godine. donosi

S T A T U T

FARMACEUTSKE KOMORE  REPUBLIKE SRPSKE

1.   OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se: pravni status, zastupanje i predstavljanje, djelatnost, članstvo u Komori, organizacija i organi Komore, stručna služba, sredstva za rad, javnost rada, opšta akta, kao i druga pitanja značajna za rad Farmaceutske komore  Republike Srpske.

Član 2.

Farmaceutska komora  Republike Srpske (u daljem tekstu: Komora) je samostalna, profesionalna organizacija diplomiranih farmaceuta. Članstvo u Komori je obavezno po zasnivanju radnog odnosa za diplomirane farmaceute koji se profesionalno bave zdravstvenom djelatnošću u zdravstvenim ustanovama čiji  je osnivač Republika Srpska, druga pravna ili fizička lica.

Član 3.

Poslovima Komore upravljaju njeni članovi preko svojih predstavnika, na  principu demokratskog odlučivanja, opšte saglasnosti i uzajamne odgovornosti.

Član 4.

Komora radi i posluje pod nazivom: Farmaceutska komora  Republike Srpske (Pharmaceutical Chamber of Republika Srpska).

Sjedište Komore je u Banjoj Luci.

Komora ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar, a zastupa je i predstavlja predsjednik Komore.

Član 5.

Komora ima pečat i štambilj ispisan na srpskom jeziku ćirilicom i latinicom.

Pečat Komore je okruglog oblika, prečnika 40 mm, u koji je upisan tekst:

"Farmaceutska Komora  Republike Srpske, Banja Luka, Pharmaceutical Chamber of Republika Srpska.

Štambilj Komore je pravougaonog oblika, dimenzije 65x35 mm, u čijem je gornjem dijelu vodoravno upisan tekst: "Farmaceutska Komora Republike Srpske, Banja Luka". Ispod navedenog teksta u štambilju su upisani podaci utvrđeni propisima o kancelarijskom poslovanju (broj djelovodnog protokola, datum i broj priloga). Znak Komore predstavlja stilizaciju zmije kao univerzalnog simbola medicine uvijene oko čaše, sve smješteno u krug.

Član 6.

Predsjednik Komore može svojim aktom utvrditi: broj primjeraka, rukovanje, zaduženje, čuvanje i vođenje evidencije o pečatima. Radnik koji rukuje pečatom zadužuje se uz potpis i lično je odgovoran za njegovu pravilnu upotrebu i čuvanje.

II. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Član 7.

U pravnim odnosima sa trećim licima Komora istupa u svoje ime i za svoj račun.Za obaveze u pravnim odnosima Komora odgovara cjelokupnom imovinom kojom raspolaže - potpuna odgovornost.

Član 8.

Komoramatični broj utvrđen kod nadležnog organa za statistiku i   otvoren žiro-račun kod poslovne banke.

Član 9.

Predsjednik Komora predstavlja i zastupa Komoru, rukovodi njenim radom i odgovoran je za zakonitost rada. Predsjednik Komore ima ovlašćenja utvrđena Statutom Komore i zakonom za poslovodnog organa preduzeća.

Član 10.

Predsjednik Komore može generalnim ili specijalnim  punomoćjem prenijeti određena ovlašćenja za zastupanje Komore na člana Komore ili drugo lice. Punomoć se izdaje u pismenom obliku. Izdata punomoć može se uvijek opozvati.

Član 11.

U odsutnosti predsjednika Komore, Komoru zastupa i predstavlja predsjednik Izvršnog odbora Komore.

Član 12.

Predsjednika Komore bira Skupština  Komore na mandatni period od pet godina.

III DJELATNOST

Član 13.

9112     91120  Djelatnost strukovnih udruženja.

Djelatnost Komore je usmjerena naručito na:

 • izdavanje uvjerenja (licenci) za obavljanje profesionalne djelatnosti;
 • provjeravanje znanja i kompetentnosti članova da se bave svojom profesijom;
 • vođenje imenika članova Komore;
 • donošenje  i usavršavanje deontološkog i etičkog kodeksa;
 • kontrolisanje deontološkog i etičkog nivoa članova;
 • organizovanje Suda časti i utvrđivanje disciplinske odgovornosti članova;
 • unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;
 • utvrđivanje cijena zdravstvenih usluga ravnopravno sa Fondom zdravstvenog osiguranja;
 • donošenje posebnog kolektivnog ugovora;
 • pokretanje inicijative za donošenje ili izmjenu Zakona i drugih propisa iz oblasti farmaceutske zaštite;
 • davanje mišljenja na nacrte i predloge zakona i drugih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite;
 • davanje mišljenja nadležnom organu na:
 • plan i program specijalizacije,
 • plan i program pripravničkog staža i stručnog ispita, planove stručnog usavršavanja,
 • plan upisa studenata farmaceutskog fakulteta, plan mreže zdravstvenih ustanova,
 • kratkoročne i dugoročne planove razvoja zdravstvene zaštite;
 • izgradnju sistema nadzora nad stručnim i etičkim radom članova, odnosno osiguranje sistema kvaliteta rada;
 • davanje prijedloga za dobijanje zvanja primarijus i drugih priznanja i nagrada;
 • zaštitu profesionalnih i materijalnih interesa svojih članova, zaštitu ugleda i dostojanstva profesije,
 • pružanje stručne pomoći i zaštite korisnicima zdravstvenih usluga;
 • saradnja sa Ministarstvom za poslove zdravlja, zdravstvenim ustanovama i drugim organizacijama iz oblasti zdravstva, inspekcijama, Fondom zdravstvenog osiguranja, udruženjima zdravstvenih radnika i slično;
 • izdavačku djelatnost;
 • obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.

 

IV ČLANSTVO U KOMORI

Član 14.

Članstvo u Komori je obavezno. Član Komore može postasti diplomirani farmaceut ako ispunjava zakonom propisane uslove i ako podnese zahtjev za članstvo u Komori. Član Komore može postati i medicinski biohemičar pod uslovima iz prethodnog stava. Uz zahtjev se obavezno prilaže: diploma odgovarajućeg fakulteta , uvjerenje o položenom stručnom ispitu  (ako je propisano), uvjerenje o prijavi boravka odnosno prebivališta, uvjerenje o državljanstvu. Strani državljani i lica bez državljanstva, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, prilažu uvjerenje nadležnog državnog organa za boravak i rad u Republici Srpskoj.

Član 15.

Odluku o prijemu u članstvo Komore donosi Izvršni odbor Komore, kao prvostepeni Član Komore dobija uvjerenje  (licencu) o članstvu, koje potpisuje predsjednik Izvršnog odbora Komore  i predsjednik Komore, čime se stiče pravo samostalnog obavljanja zdravstvene djelatnosti. Imenik članova Komore je javna knjiga i vodi se u Komori.

Član 16.

Uvjerenje o članstvu u Komori obnavlja se svake pete godine, provjerom znanja i sposobnosti neophodnih za obavljanje profesionalne djelatnosti. Postupak i način provjere znanja utvrđuje se Pravilnikom koji donosi Skupština Komore u skladu sa zakonom. Komisija za kontinuiranu medicinsku edukaciju vrši provjeru znanja samo za one članove koji nisu učestvovali u kontinuiranoj edukaciji u vremenskom periodu od pet godina na način kako je to predviđeno Pravilnikom.

Član 17.

Ako je član Komore u postupku upisa u članstvo Komore prećuta ili dao neistinite podatke u vezi sa ispunjavanjem uslova za upis, organ iz člana 15. ovog Statuta će ukinuti odluku odnosno rješenje o upisu i odrediti brisanje člana iz članstva Komore i imenika članova Komore.

Član 18.

Sve odluke i rješenja o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti člana Komore obavezno se u pisanom obliku dostavljaju članu s poukom o pravnom lijeku.

Član 19.

Protiv odluke Izvršnog odbora Komore, kao prvostepenog organa, član Komore ima pravo žalbe Skupštini Komore, kao drugostepenom organu, u roku od 15 dana od dana prijema odluke odnosno rješenja, za koje smatra da je povrijedilo njegovo pravo. Podnošenje žalbe zadržava izvršenje odluke odnosno rješenja. Član Komore o čijoj žalbi se raspravlja, ima pravo prisustvovati Sjednici i izjasniti se o činjenicama važnim za donošenje odluke. Drugostepeni organ je dužan riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana prijema. Protiv konačne odluke se može pokrenuti upravni spor.

Član 20.

Članovi Komore su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima.

Članovi Komore imaju pravo i dužnost da:

 • upravljaju poslovima Komore;
 • rade na izvršavanju zadataka i djelatnosti Komore;
 • biraju i budu birani u organe Komore;
 • koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje obavlja Komora u okviru svoje nadležnosti;
 • postupaju u skladu sa Statutom, opštim aktima i odlukama organa Komore;
 • uredno plaćaju članske obaveze.

Član 21.

Članstvo u Komori prestaje:

 • istekom roka važenja uvjerenja (licence) o članstvu;
 • odlukom Suda časti o isključenju iz članstva;
 • pravosnažnom sudskom presudom o zabrani obavljanja profesionalne djelatnosti;
 • neplaćanjem članarine 6 mjeseci;
 • smrću člana.

Prestankom članstva u Komori gubi se uvjerenje (licenca).

V ORGANIZACIJA I ORGANI KOMORE

Član 22.

Komora organizuje svoj rad na teritoriji Republike Srpske. Radom Komore upravljaju njeni članvi preko svojih predstavnika u organima i drugim oblicima organizovanja i rada u Komori. Mandat predstavnika u organima Komore traje 5 godina. Komora ima Skupštinu, predsjednika Komore, Izvršni odbor Komore, Nadzorni odbor, Sud časti i Komisije.

1.   Skupština

Član 23.

Skupština Komore je najviši organ upravljanja Komorom. Skupština Komore predstavlja jednodano tijelo od 25 predstavnika koji djeluju u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Skupštinu Komore čine izabrani predstavnici članova Komore koje biraju podružnice regije diplomiranih farmaceuta za područje:

 • Banja Luke osam predstavnika,
 • Prijedor dva predstavnika,
 • Bijeljina tri predstavnika,
 • Doboj tri predstavnika,
 • Zvornik dva predstavnika,
 • Srpsko Sarajevo dva predstavnika,
 • Foča/Srbinje tri predstavnika,
 • Trebinje dva predstavnika.

Član 24.

Skupština Komore obavlja sledeće poslove:

 1. Donosi Statut i druga opšta akta;
 2. Donosi deontološki i etički kodeks;
 3. Razmatra izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;
 4. Usvaja finansijski plan i završni račun;
 5. Utvrđuje visinu članarine i iznos naknade za upis u imenik članova Komore;
 6. Utvrđuje cijene zdravstvenih usluga ravnopravno sa Fondom zdravstvenog osiguranja;
 7. Pokreće inicijativu za donošenje ili izmjenu zakona i drugih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i davanje mišljenja na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa, kolektivni ugovor i sl;
 8. Bira i razriješava predsjednika Komore, Izvršni odbor Komore i predsjednika, Nadzorni odbor, Sud časti, komisije i druga radna tijela;
 9. Usvaja izvještaje o radu Komore, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
 10. Donosi odluke po žalbi kao drugostepeni organ;
 11. Donosi poslovnik o radu;
 12. Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Komore.

Član 25.

Skupština Komore odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti. Odluka se smatra donesenom ako je za nju glasala većina izbornih predstavnika Komore.

Član 26.

Skupština Komore radi u sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Svake pete godine održava se Izborna sjednica Skupštine Komore. Sjednicu Skupštine Komore zakazuje i njom rukovodi predsjednik Komore. Održavanje Skupštine Komore može predložiti: jedna trećina izabranih predstavnika, Izvršni odbor Komore i Nadzorni odbor.

2.   Predsjednik Komore

Član 27.

Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru, rukovodi njenim radom, rukovodi radom Skupštine Komore, koordinira usaglašavanje stavova, rad organa Komore, potpisuje odluke i druge opšte akte, naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana Komore i odgovoran je za zakonitosti rada Komore. U odsutnosti, predsjednika Komore zamjenjuje predsjednik Izvršnog odbora Komore. Predsjednik funkciju obavlja profesionalno, odnosno, shodno Odluci Skupštine Farmaceuttske Komore Republike Srpske.

3. Izvršni odbor Komore

Član 28.

Izvršni odbor Komore upravlja Komorom u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, kao prvostepeni organ. Izvršni odbor Komore čine: predsjednik Izvršnog odbora i osam članova koje bira Skupština Komore. Predsjednik Izvršnog odbora Komore zakazuje sjednicu Izvršnog odbora i rukovodi njenim radom te potpisuje odluke i druge akte koje donosi. Održavanje jednice Izvršnog odbora Komore može predložiti: predsjednik Komore,većina članova Izvršnog odbora Komore i Nadzorni odbor. Izvršni odbor Komore može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupno izabranih predstavnika.

Član 29.

Izvršni odbor Komore obavlja sledeće poslove:

 1. Priprema sjednice Skupštine Komore;
 2. Razmatra pitanja iz nadležnosti Skupštine Komore i predlaže određena rješenja;
 3. Sprovodi odluke i zaključke koje utvrđuje Skupština Komore;
 4. Utvrđuje nacrte akata koje donosi Skupština Komore;
 5. Predlaže planove i programe rada;
 6. Razmatra i daje mišljenje nadležnim organima na: plan i program specijalizacije, plan i program pripravničkog staža i stručnog ispita, plan upisa studenata farmaceutskog fakulteta, plan mreže zdravstvenih ustanova, kratzkoročne i dugoročne planove razvoja zdravstvene zaštite;
 7. Stara se o efikasnom radu i poslovanju Komore;
 8. Osniva komisije iz oblasti djelatnosti Komore;
 9. Kontroliše rad i izvršavanje poslova stručne službe Komore;
 10. Donosi rješenja i odluke, kao prvostepeni organ;
 11. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

4. Nadzorni odbor

Član 30.

Skupština Komore bira Nadzorni odbor  prilikom konstituisanja Komore na mandat od pet godina. Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština Komore. Nadzorni odbor čine tri predstavnika. Predsjednik Nadzornog odbora zakazuje sjednice i rukovodi radom Nadzornog odbora, a u  njegovoj  odsutnosti član Nadzornog odbora koga ovlasti predsjednik. Nadzorni odbor vrši kontrolu rada nad ukupnim radom i poslovanjem Komore. Odgovorni radnici i članovi Komore dužni su da na zahtjev Nadzornog odbora  stave na uvid potrebnu dokumentaciju i podatke te daju obavještenja koja su neophodna u vršenju nadzora. Nadzorni odbor je dužan obavjestiti Skupštinu Komore o radu i poslovanju Komore najmanje jedanput godišnje. Nadzorni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova.

5. Sud časti

Član 31.

Sud časti se osniva na nivou Komore a čini ga pet  predstavnika koje bira Skupština na mandat od pet godina. Sud časti odlučuje o : povredama deontološkog i etičkog kodeksa, povredama prava i obaveza   članova kojima se narušava ugled i dostojanstvo profesije, neizvršavanju obaveza članova Komore, povredama Statuta i drugih akata Komore za koje se mogu izreći disciplinske mjere saglasno opštem aktu Komore. Sud  časti donosi odluke glasanjem natpolovičnom većinom ukupnog broja izabranih predstavnika.

Član 32.

Nadležnost, sastav, organizacija Suda časti, disciplinska odgovornost, disciplinske mjere i postupak pred Sudom časti utvrđuje se opštim aktom koji donosi Skupština Komore u skladu sa zakonom.

6. Komisije

Član 33.

U okviru Komore mogu se osnovati stalne ili povremene komisije iz oblasti djelatnosti Komore. Komisija se osniva odlukom Izvršnog odbora Komore kojom se precizira sastav, djelokrug rada i mandat članova komisije. Komisija se satoji od neparnog broja članova, a odlučuje na osnovu opšte saglasnosti članova komisije.

Član 34.

Izvršni odbor komore može osnivati stalne ili povremene komisije iz oblasti djelatnosti Komore i to:

 1. Komisiju za etiku i deontologiju;
 2. Komisiju za primjenu propisa;
 3. Komisiju za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite;
 4. Komisiju za utvrđivanje prijedloga cijena za zdravstvene usluge;
 5. Komisiju za stručni nadzor;
 6. Komisija za finansijska pitanja;
 7. Komisiju za zaštitu korisnika zdravstvenih usluga;
 8. Komisiju za priznanja i nagrade;
 9. Komisiju za stručno usavršavanje članova i druge Komisije  po potrebi.

Član 35.

Svojstvo predstavnika u organima Komore prestaje prije isteka mandata: prestankom članstva u Komori; podnošenjem ostavke, ako ga opozove organ koji ga je izabrao. Razlog za opoziv u organima Komore može biti: neaktivnost predstavnika u radu organa; odluka Suda časti ili nadležnog suda.

Član 36.

U slučaju prestanka članstva u Komori, ostavke ili drugog načina prestanka mandata u organima Komore, izbor novog predstavnika se vrši u redovnom postupku, a njegov mandat traje do isteka mandata organu Komore.

VI STRUČNA SLUŽBA

Član 37.

Izvršni odbor Komore bira generalnog sekretara koji zajedno sa predsjednikom Izvršnog odbora i predsjednikom Komore organizuje rad i rukovodi stručnom službom Komore. Izvršni odbor Komore posebnom odlukom utvrđuje poslove i zadatke stručne službe, broj izvršilaca i uslove za obavljanje poslova. Generalni sekretar Komore radi na pripremi sjednica Skupštine Komore i njenih organa i stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata. Generalni sekretar Komore obavlja funkciju profesionalno, odnosno shodno Odluci  Skupštine Komore, a za svoj rad odgovara Izvršnom odboru Komore i predsjedniku Komore.

VII SREDSTVA ZA RAD

Član 38.

Komora stiče sredstva za rad od: članarine, naknade za upis u imenik članova Komore, legata i drugih prihoda. Sredstva Komore koriste se preko žiro-račna koji Komora otvara kod poslovne banke. Sredstva Komore iskazuju se u finansijskom planu Komore, a njihova realizacija u završnom računu Komore za  svaku godinu, u skladu sa propisima. Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Komore i upotrebe sredstava je predsjednik Komore odnosno lice koje on ovlasti.

VIII JAVNOST RADA

Član 39.

Javnost rada se obezbjeđuje na način utvrđen Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima. Informisanje javnosti o radu Komore je u nadležnosti predsjednika Komore ili lica koje on za to ovlasti. U cilju informisanja i edukacije članova, Komora može obavljati i izdavačku djelatnost.

IX OPŠTA AKTA

Član 40.

U Komori se, pored Statuta, donose opšta akta kojima se uređuje:

 1. Postupak i način provjere znanja članova;
 2. Deontološki i etički kodeks;
 3. Rad Suda časti, disciplinska odgovornost, discilinske mjere i postupak;
 4. Poslovnik o radu Skupštine;
 5. Osnivanje i rad stručne službe;
 6. Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta.

Komora može donijeti i druge opšte akte čija obaveza donošenja proizilazi iz zakona i drugih propisa.

Član 41.

Inicijativu za donošenje, izmjene i dopune opštih akata mogu dati: predsjednik Komore i Izvršni odbor Komore. Inicijativa iz stava 1. ovog člana podnosi se organu koji je ovlašćen za donošenje opšteg akta. Organ iz stava 2. ovog člana obavještava podnosioca inicijative o ishodu prijedloga u roku od 30 dana. Izmjene i dopune Statuta ili drugog opšteg akta vrše se na način i po postupku kome je takav akt donesen.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Statut i drugi opšti akti Komore stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja.

Broj:02/2003                                                                                                      Predsjednik

Datum: 09.07.2003.godine.                                                            Farmaceutske Komore Republike Srpske

                                                             Prim mr ph Jagoda Radaković, s.r.