Arhiva Vijesti
Objavljeno: 30.12.2011. PDF Odštampaj E-mail
Obavještenje svim članovima Farmaceutske komore Republike Srpske
 
Farmaceutska komora Republike Srpske, kao strukovna organizacija, ima obavezu prema svojim članovima da ih upozna sa najvažnijim aktuelnim pitanjima vezanim za struku, te samim tim da ih podsjeti na neophodno bezuslovno poštovanje svih zakonskih propisa iz farmaceutske struke i profesije.
U proteklom periodu Komora je preduzela niz aktivnosti koje su prvenstveno imale za cilj unaprjeđnje struke, zaštita farmaceutske etike, ocuvanje dostojanstva profesije, podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite, zaštita interesa pacijenata, a samim tim i zaštite prava svojih clanova.             
Jedan od bitnih koraka koje je Komora preduzela kako bi se obezbijedio što kvalitetniji kadar u sistemu zdravstvene zaštite, jeste inicijativa koja je upucena od strane Komore Ministarstvu prosvjete i kulture i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite. Inicijativa se odnosi na uskladivanje Uredbe o korišcenju akademskih titula, sticanju strucnih i naucnih zvanja (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/10) sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 73/10). Naime,  Uredbom o korišcenju akademskih titula, sticanju strucnih i naucnih zvanja predvideno je da se studije farmacije odvijaju u tri ciklusa, gdje bi se poslije prvog ciklusa, koji traje tri godine, sticalo zvanje “Diplomirani farmaceut – 180 ECTS bodova”, a što nije u skladu sa  Zakonom o visokom obrazovanju koji u svom clanu 8. stav 6  kaže da studije farmacije traju pet godina “ i vrednuju se sa najmanje 300  ECTS bodova, koje se izvode kao integrisane studije (jedinstven studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)”. Takode je upucen i prijedlog Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu zakonitosti pomenute Uredbe sa Zakonom o visokom obrazovanju. Sve u nastojanju da se otklone nezakonitosti, osigura ravnopravna zdravstvena zaštita za sve, te da se zaustavi degradiranje i zaštiti medicinska i farmaceutska struka i dostojanstvo profesije, Farmaceutska komora Republike Srpske je održala zajednicki sastanak sa predstavnicima Komore doktora medicine i Komore doktora stomatologije. Predstavnici Komore doktora medicine i Komore doktora stomatologije u potpunosti su podržali naše aktivnosti, te u tom cilju smo proslijedili zajednicki zahtjev ispred zdravstvenih komora Republike Srpske za uskladivanjem Uredbe o korišcenju akademskih titula, sticanju strucnih i naucnih zvanja sa Zakonom o visokom obrazovanju. Zahtjev zdravstvenih komora je takode  upucen  Ministarstvu prosvjete i kulture i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Pored pomenute Uredbe, Komora je preduzela aktivnosti vezanim za izmjenu Uredbe o klasifikaciji djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 119/10). Uredbe o klasifikaciji djelatnsti  predvideno je da se rad apoteka svrsta u PODRUCJE G - TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVKA MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA; OBLAST – 47 -  TRGOVINA NA MALO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKALA; GRANA – 47.7 -  TRGOVINA NA MALO OSTALOM ROBOM U SPECIJALIZOVANIM PRODAVNICAMA; RAZRED – 47.73 – APOTEKE. Buduci da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 106/09) propisano da se u apotekama obezbjeduje primarni nivo zdravstvene zaštite, odnosno da je apoteka  zdravstvena ustanova, upucen je prijedlog za ocjenu zakonitosti  Ustavnom sudu sa ciljem da se djelatnost apoteka svrsta u  PODRUCJE Q – DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNOG RADA; OBLAST – 86 – DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE; GRANA – 86.2 – DJELATNOST MEDICINSKE I STOMATOLOŠKE PRAKSE; i to u razred poslije RAZREDA – 86.23 – DJELATNOST STOMATOLOŠKE PRAKSE. Samim tim došlo bi do smanjenja troškova u radu apoteka, a bilo bi sprijeceno i degradiranje same apotekarske djelatnosti i farmaceutske profesije.
Farmaceutska komora, odnosno njena nadležna komisija je razmatrala i sve izmjene koje su se desile od aprila 2009.godine, kada je usvojena cijena usluge za izdavanje lijekova na recept od 1,43 KM. Kako je od aprila 2009.godine došlo do rasta troškova u radu apoteke, postojeca cijena usluge izdavanja lijekova na recept od 1,43 KM nije dovoljna da bi apoteka mogla poslovati. Iz tog razloga nadležna komisija je, uzimajuci u obzir sve relevantne faktore u poslovanju apoteke, izvršila detaljnu analizu svih usluga koje u sebi sadrži cijena izdavanja lijeka na recept, te predložila da se cijena usluge izdavanja lijeka na recept poveca na 2,75 KM sa PDV-om. Kao dodatno rješenje u slucaju nedostatka sredstava za finansiranje, predloženo je da razliku u troškovima snose  pacijenti kao krajnji korisnici usluga.
Kako bi obezbijedili što kvalitetniju edukaciju i upucenost naših clanova u savremena svjetska dešavanja u oblasti farmacije, Komora je nabavila strucnu literaturu koju svaki farmaceut, clan Komore, može da pogleda u prostorijama Komore u toku radnog vremena. Dostupna je sledeca literatura:
1.    Martindale 37e The Complete Drug Reference;
2.    Remington Science & Prace., 21e CB;
3.    Rote Liste 2010;
4.    The Extra Pharmacopoeia
5.    Priručnik o važnim otrovima;
6.    Trovanje – prevencija, dijagnoza i lecenje;
7.    Mala oboljenja ili velike bolesti.
Uz pomenutu literaturu, u toku je priprema  “Lexcomp Online” baze koja ce omoguciti svim clanovima Komore pristup podacima putem interneta, a o cemu ce biti obavješteni u uputstvu putem “mail-a”.
Pored pomenutih aktivnosti, dužni smo Vas upoznati i sa dopisom koji je pristigao na adresu Farmaceutske komore, a koji je upucen od strane Republicke uprave za inspekcijske poslove, odnosno glavnog republickog inspektora. Dopis je upucen svim zdravstvenim komorama i odnosi se na nezakonitosti prilikom propisivanja lijekova od strane doktora medicine i stomatologije kao i nezakonitosti koje cine magistri farmacije prilikom izdavanja lijekova.
Nakon dopisa uslijedio je i sastanak koji je inicirala  Republicka uprava za inspekcijske poslove, a kojem su prisustvovali predstavnici zdravstvene inspekcije, Komore doktora medicine, Komore doktora stomatologije, Farmaceutske komore, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te Ministarstva unutrašnjih poslova. Tom prilikom prisutni su detaljno upoznati od strane zdravstvenih inspektora o najcešcim greškama i nezakonitostima uocenim u propisivanju i izdavanju lijekova. Kako bi se uocene nezakonitosti otkrile i sankcionisale, zdravstveni inspektori su najavili povecanu kontrolu. Kao jedan primjer nezakonitog rada od strane magistara farmacije, navodi se izdavanje lijekova na recept pacijentu koji nema recept ili je recept neodgovarajuci. Zdravstveni inspektori su tom prilikom posebno naglasili da ce u svojoj kontroli sankcionisati sve nezakonitosti apoteka i magistara farmacije koje budu uocene u skladu sa  Zakonom o apotekarskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 119/08). Buduci da su predvidene veoma visoke kazne koje mogu da izreknu zdravstveni inspektori u slucaju nepridržavanja propisa, ovim putem želimo da skrenemo pažnju svim farmaceutima clanovima Farmaceutske komore da su dužni izdavati lijekove u skladu sa Pravilnikom o uslovima propisivanja i izdavanja lijekova na recept (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 62/10).   
Kazne koje se mogu ocekivati u slucaju da inspektori nadu nepravilnosti predvidene Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, krecu se u rasponu od 500 do 1500 KM za magistra farmacije koji bez recepta izda lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet na recept, izda lijek koji nema odobrenje za stavljanje lijeka u promet i koji nije obilježen u skladu sa posebnim zakonom, te ukoliko stavi lijek u promet na malo putem Interneta. Predvidena je i novcana kazna u rasponu od 3000 do 15000 KM za pravno lice koje se ne pridržava odredaba pomenutog zakona, a za odgovorno lice u pravnom licu novcana kazna se krece od 1000 do 3000 KM. Novcana kazna u rasponu od 500 do 1500 KM predvidena je i za farmaceuta tehnicara koji se ne pridržava Zakona o apotekarskoj djelatnosti, a koji takode ucestvuje u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske. Prema rijecima predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, protiv magistra farmacije za kojeg se utvrdi da je prodao lijekove bez recepta, koje u svom sastavu imaju opojne droge i psihoaktivne supstance, može biti podnešena i krivicna prijava.
Buduci da postoji mogucnost da nadležni inspekcijski organi zatraže od Farmaceutske komore stavljanje van snage licence magistra farmacije za kojeg je nedvosmisleno utvrdeno kršenje zakona, a što je Komora dužna i sama da utvrdi i ucini, u takvoj situaciji nece biti u mogucnosti da stane iza svog clana i da sprijeci sankcionisanje koje je po zakonu obavezno.
S obzirom na neugodnosti u slucaju kršenja zakona koje magistar farmacije može licno da ima, sankcije koje prema njemu mogu da izreknu inspekcijski organi, posledice koje se na taj nacin mogu uzrokovati za pacijente, a samim tim i kvalitetu zdravstvene zaštite,  još jednom apelujemo na pravilnoj i potpunoj primjeni svih zakonskih i podzakonskih propisa, bez obzira na zahtjeve i insistiranje poslodavca, kako bi, pored svega, sacuvali ugled i dostojanstvo naše humane profesije.
 
Objavljeno: 2.12.2011 PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o predavanju u Prijedoru, Banjaluci i Bijeljini u organizaciji Farmaceutske komore RS

Obavještavamo vas da će se u organizaciji Farmaceutske komore RS održati sljedeća  predavanja:

  • Farmakologija  nesteroidnih antiinflamatornih lijekova

         Prof. dr Nenad Ugrešic, Katedra za farmakologiju, Farmaceutski fakultet

         Univerziteta u Beogradu, Beograd;

  • Biljke  sa antiinflamatornim djelovanjem

          Prof.  dr Radiša Jančić, Katedra za Botaniku, Farmaceutski fakultet

          Univerziteta u  Beogradu, Beograd;

Predavanja će biti održana:
- 14.12.2011. godine u  Prijedoru u sali Hotela “Prijedor” u  18:00 časova
- 15.12.2011. godine u  Banjaluci u amfiteatru Medicinskog fakulteta u ulici Save Mrkalja 14, u 19:00 časova
- 16.12.2011. godine u  Bijeljini u Etno  selu Stanišić u sali Hotela “Pirg” u  17:00 časova

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, u skladu s odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske.

 

 
Objavljeno: 24.11.2011 PDF Odštampaj E-mail
Obavještenje o predavanju u Višegradu i Bijeljini u organizaciji firme "Natural Health" d.o.o. iz Sarajeva

Obavještavamo vas da će se u organizaciji farmaceutske firme „Natural Health“ Sarajevo, održati sljedeće predavanje:
„Jačanje imunog sistema“ Dr med. sc. Snežana Bašić
Predavanje će biti održano:
-    01.12.2011. godine u Višegradu u Hotelu “Vilina Vlas” u 17:00 časova
-    02.12.2011. godine u Bijeljini u sali Narodne biblioteke „Filip Višnjić” u 17:00 časova
Predavanje je bodovano jednim (1) bodom, u skladu s odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske.
 
Objavljeno: 18.11.2011 PDF Odštampaj E-mail

Mini Simpozijum - Izvještaj sa sastanka u Višegradu

Poštovane kolege klikom na linkove ispod možete preuzeti materijale sa mini Simpozijuma u Višegradu.

Analozi insulina i glukagona u savremenoj terapiji dijabetesa 
Prof. dr Sote Vladimirov, Bojan Marković, Farmaceutski fakultet, Beograd


Farmaceutski oblici lekova za oči - aspekti okularne raspoloživosti leka
Jela Milić, Danina Krajišnik
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet,
Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju


Lokalni kortikosteroidni preparati u dermatologiji i praksa izdavanja
Katarina Ilić , Milan Bjekić
Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Katedra za farmakologiju
Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd

 
Objavljeno: 21.10.2011 PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o predavanju u Doboju u organizaciji firme“Salveo” d.o.o. iz Sarajeva

Obavještavamo vas da će se u organizaciji farmaceutske firme “Salveo” d.o.o. Sarajevo,  u  Doboju 02.11.2011. godine, u  sali Hotela “Integra u 19:00 časova održati sljedeće  predavanje:

« AKUTNI KAŠALj-MEHANIZMI NASTANKA I MOGUĆNOST LIJEČENjA››

Dr  Vladimir Mirošljević, spec. pedijatar-Klinika za dječije bolesti, Klinički centar Banja Luka

« BRŠLjAN-MEHANIZAM DJELOVANjA I TERAPIJSKA PRIMJENA››

Prof. dr Nenad Ugrešić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti  članova Farmaceutske komore Republike Srpske.

 
Objavljeno: 14.10.2011 PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o predavanjima u Banjaluci, Bijeljini i Trebinju.

Obavještavamo vas da će se u organizaciji Farmaceutske komore RS i Agencije za lijekove i medicinska  sredstva BiH održati sljedeća  predavanja:

  • Farmakovigilansa, iskustva u BiH,

          mr med. nauka Dragana Đurić, spec. kliničke farmakologije, Klinički centar Banja Luka

  • Registar lijekova,

           mr nauka Biljana Tubić, mr farm. Agencija za lijekove i medicinska  sredstva BiH

Predavanja će biti održana:

  • u Banjoj Luci 25.10.2011. godine u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Ulici Save Mrkalja 14, u 19,00 časova
  • u Bijeljini 26.10.2011. godine u sali Biblioteke “Filip Višnjić u 17,00 časova
  • u Trebinju 27.10.2011. godine u Hotelu “Leotar” u 15,00 časova

Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, u skladu s odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore Republike Srpske.

 
Objavljeno: 6.10.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o predavanju u Višegradu 22.10.2011. u organizaciji "Vetfarm" d.o.o.

Obavještavamo vas da će se u organizaciji farmaceutske firme “Vetfarm” d.o.o. u Višegradu 22.10.2011.godine, u  Hotelu “Vilina Vlas”  u 12:00 časova održati sljedeće  predavanje:

LIJEKOVI U SAVREMENOJ FARMAKOTERAPIJI

  • “Lokalna upotreba kortikosteroida u  terapiji kožnih oboljenja“

           Katarina Ilić, Katedra za farmakologiju, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

  • “Farmaceutski oblici lijekova za oči – aspekti okularne raspoloživosti lijeka”

           Jela Milić, Danina Krajišnik, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju,

           Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu

  • “Analozi insulina i  glukagona u  savremenoj terapiji dijabetesa”

           Sote Vladimirov, Bojan Marković, Katedra za farmaceutsku hemiju, Farmaceutski  fakultet,

           Univerziteta u Beogradu

Predavanja su bodovana sa tri (3) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.

 
Više Članaka...
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 14