Arhiva Vijesti
Objavljeno: 17.5.2011. PDF Odštampaj E-mail
Obavještavamo Vas da će se, u organizaciji kompanija “Arspharmae“ d.o.o. iz Ljubljane i „Krajinalijek“ a.d. iz Banje Luke, 26.05.2011. godine, u  Bijeljini, u  Narodnoj biblioteci „Filip Višnjić“, s početkom  u 15.00 časova, održati sljedeće  predavanje:
“IMUNOLOŠKI ODGOVOR I REAKCIJE NA STRES”
-Bazična i nova saznanja o mogućnostima terapijskog odgovora i dopune sa potpuno provjerenim i prirodnim dijetetskim suplementima
  • 15.00 – 15.30   Imunološki odgovor i reakcije na stres,  Srđan Brkić, dr medicine,
      magistar  nauka  molekularne biologije, dr med. nauka, specijalista kliničke imunologije.
  • 15.30 – 16.00    Ljekovite gljivice:Panacea za naš imunitet, Prof. dr Borut Štrukelj
  • 16.00 – 16.15    Diskusija,
  • 16.15 – 16.30    Pauza
  • 16.30 -  17.00   “Arspharmae“ d.o.o.  mr farm. Ante Zaloker.
Predavanja su bodovana sa dva (2) boda, shodno odredbama Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti.
 
Objavljeno: 8.4.2011. PDF Odštampaj E-mail

Informacija o radu Suda časti

Pred Sudom časti Farmaceutske komore Republike Srpske, na zahtjev predsjednice Farmaceutske komore pokrenut je disciplinski postupak zbog teže povrede radne dužnosti i kršenja odredbe deontološkog i etičkog Kodeksa protiv farmaceuta: Košpal mr ph Etelke iz Čović Polja i Lukić mr ph Gordane iz Bijeljine.
 
Sud časti je na sjednici održanoj dana 18.03.2011. godine izrekao sledeće disciplinske mjere i to za:
  1. Košpal mr ph Etelka iz Čović Polja, disciplinska mjera privremenog oduzimanja licence, odnosno zabrane obavljanja samostalne zdravstvene djelatnosti na području Republike Srpske;
  2. Lukić mr ph Gordana iz Bijeljine, disciplinska mjera javna opomena.
 
Objavljeno: 8.4.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje o toku aktivnost oko aplikacije za dodjelu  naziva primarijus

Poštovane kolege,

Obavještavamo Vas da je u toku aktivnost oko aplikacije za dodjelu  naziva primarijus.
Prijedlog za dodjeljivanje naziva primarijus mogu podnijeti:
•Zdravstvena ustanova ili druga organizacija u kojoj je zdravstveni radnik-magistar farmacije zaposlen,
•Farmaceutsko društvo RS, po zahtjevu zdravstvenog radnika-magistra farmacije ili po sopstvenoj inicijativi,
•Grupa zdravstvenih radnika,
•Pojedinac, zdravstveni radnik-magistar farmacije.
Predlagač treba da dostavi sljedeće podatke o kandidatu:
-biografske podatke,
-dokaz o završenom fakultetu,
-podatke o dužini radnog iskustva u stručnom zvanju magistra farmacije, u trajanju od najmanje 12 godina,
-dokaz o aktivnostima i postignutim rezultatima u toku radnog ciklusa.

Prijedlog se podnosi Komisiji za priznanja i nagrade Farmaceutske komore RS.
 
Objavljeno: 10.3.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Počela sa radom Glavna kancelarija za farmakovigilancu u Mostaru

Ovim putem Vas želimo informisati da je u Mostaru počela sa radom Glavna kancelarija za farmakovigilancu u kojoj su trenutno zaposlene: Ivana Petričušić i Marija Lukenda.
Kontakt tel: 036/314-820
Fax: 036/314-821
Molimo zdravstvene radnike i nosioce dozvole za stavljanje lijeka u promet da sve spontane prijave neželjenih reakcija na lijekove iz Bosne i Hercegovine i CIOMS-e iz svijeta šalju ka njima na sljedeću e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 
Objavljeno: 3.3.2011. PDF Odštampaj E-mail

Informacija o godišnjoj Skupštini Farmaceutske komore Republike Srpske

Dana 22.02.2011.godine u prostorijama Komore  u ulici Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 173, održana je deveta redovna sjednica Skupštine Farmaceutske komore Republike Srpske  sa sledećim dnevnim redom:
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
2. Realizacija Odluka sa prethodne sjednice;
3. Razmatranje i usvajanje Nacrta izvještaja o radu Farmaceutske komore u 2010.god;
4. Razmatranje i usvajanje Nacrta izvještaja o finansijskom poslovnju Farmaceutske komore u periodu od 01.01. do 31.12.2010.godine;
5. Razmatranje i usvajanje Nacrta plana rada Farmaceutske komore za 2011.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Nacrta plana prihoda i rashoda za 2011.godinu;
7. Donošenje odluke o izmjeni teksta licence;
8. Tekuća pitanja.
Na Skupštini su donesene sledeće odluke: Odluka o usvajanju izvještaja o radu Farmaceutske komore Republike Srpske u 2010.godini, Odluka o usvajanju izvještaja o finansijskom poslovanju Farmaceutske komore Republike Srpske u periodu od 01.01. do 31.12.2010.godine, Odluka o usvajanju plana rada Farmaceutske komore za 2011.godinu, Odluka o usvajanju prihoda i rashoda za 2011.godinu i Odluka o izmjeni teksta licence.
Sjednici Skupštine prethodila je sjednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora Farmaceutske komore Republike Srpske.
Na sjednici Izvršnog odbora razmotrena su pitanja iz nadležnosti Skupštine,   utvrđeni su nacrti plana prihoda i rashoda i programa rada koji su proslijeđeni Skupštini na razmatranje i usvajanje. Pored poslova koji se odnose na pripremanje sjednice Skupštine, Izvršni odbor Komore je razmatrao i rješavao pojedina tekuća pitanja iz svoje nadležnosti.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici, posebnu pažnju posvetio analiziranju korišćenja finansijskih sredstava Komore i Izvještaja o finansijskom poslovanju Komore u periodu od 01.01. do 31.12.2010.godine. U svojoj analizi Nadzorni odbor nije utvrdio nepravilnosti u radu Komore te je u potpunosti saglasan sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Komore u gore navedenom periodu.

 
Objavljeno: 3.3.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Informacija za farmaceute u apotekama

U skladu sa članom 29. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima (“Službeni glasnik BiH“, br. 58/08) - u daljem tekstu Zakon, lijekovi mogu biti u prometu pod uslovom da:
a) imaju dozvolu za stavljanje u promet u BiH koju je izdala Agencija;
b) je svaka serija lijeka proizvedena u skladu sa dokumentacijom na osnovu koje je izdata važeća dozvola za stavljanje u promet i ako je urađena kontrola kvaliteta svake serije u skladu sa odredbama ovog Zakona, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona i važećom dozvolom za stavljanje lijeka u promet.
Prema članu 37. Zakona, sastavni dio dozvole za stavljanje lijeka u promet je odobreni sažetak glavnih karakteristika lijeka, uputstvo za pacijenta i nacrt, odnosno već izrađeno pakovanje lijeka.
Kontrolni laboratorij ove agencije izdaje Nalaz o izvršenoj kontroli kvaliteta. Na samom nalazu je naznačen broj serije lijeka koji je bio predmet kontrole, kao i broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH. Ovi podaci trebaju biti navedeni u tekstu uputstva i pakovanju lijeka koje farmaceut prima u apoteci.
Budući da se u apotekama nalaze neprilagođena pakovanja, apelujemo na farmaceute u apotekama da:
1. koriste pomenuti nalaz Kontrolnog laboratorija ove agencije u cilju provjere podataka navedenih na spoljašnjem pakovanju lijeka, kao i u priloženom tekstu uputstva za pacijenta. Nalaz (kopiju ovog dokumenta) mogu tražiti od veleprometnika koji im isporučuje lijek.
2. izvrše provjeru podataka na samom lijeku (uputstvo, spoljnje i unutrašnje pakovanje), što podrazumijeva:
a) provjeru uputstva (uputstvo treba biti na jednom od jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u BiH i mora da ima broj dozvole i nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH),
b) provjeru spoljnjeg pakovanja lijeka (treba biti na jednom od jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u BiH i mora da ima broj dozvole i nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet u BiH, koji je naveden u tekstu uputstva).

Takođe, napominjemo da je označavanje lijekova koji se nalaze u prometu u BiH definisano članom 71. Zakona, kao i odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu označavanja vanjskog i unutrašnjeg pakovanja lijeka („Službeni glasnik BiH“, br. 40/10).

 
Objavljeno: 5.2.2011. PDF Odštampaj E-mail

Obavještenje preuzeto sa sajta Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Korekcije u odnosu na prethodno obavještenje o sigurnosti primjene Dianeal, Extraneal i Nutrineal rastvora za peritoneumsku dijalizu, proizvođača BAXTER AG, a u vezi sa nezahvaćenim serijama

Nosilac dozvole Co.Medprom d.o.o. je dostavio Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine nove informacije - korekcije u odnosu na prethodno obavještenje a u vezi sa nezahvaćenim serijama Dianeal, Extraneal i Nutrineal rastvora za peritoneumsku dijalizu, proizvođača BAXTER AG.
Ovim pismom nosilac dozvole Co.Madprom d.o.o. prosljeđuje informaciju za identifikaciju novih serija koje nisu zahvaćene endotoksinima. Za identifikaciju novih serja koje nisu zahvaćene, svaki korisnik treba da provjeri prva tri znaka serije lijeka. Ako kombinacija brojeva počinje sa 11 proizvod nije zahvaćen. Sve ostale nezahvaćene serije biće proizvedene sljedećim redoslijedom 11A, 11B, 11C...11F,...11L.

Pismo koje je nosilac dozvole uputio ljekarima...

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 5 od 14