Objavljeno: 1.10.2007 Odštampaj

Primjena Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore

Na sjednici Izvršnog odbora Farmaceutske komore Republike Srpske održanoj 20.09.2007.godine, pored ostalih tačaka dnevnog reda, raspravljeno je i o primjeni Pravilnika o postupku i načinu provjere znanja i sposobnosti članova Farmaceutske komore. 
Zakonom o zdravstvenim komorama i drugim podzakonskim aktima je utvrđeno da je rok trajanja uvjerena (licence) o članstvu u Komori pet godina i da se nakon ovog roka ista obnavlja.
Da bi se obnovila licenca, potrbno je u njenom periodu trajanja od pet godina sakupiti šezdeset bodova iz sadržaja osnova kontinuirane medicinske edukacije, pa kako u praktičnoj realizaciji dolazi do poteškoća, (nedostaje jedan, dva ili više bodova) ili, u Pravilniku postoji nesrazmjer u broju odobrenih (30) i broju bodova koje (opet po Pravilniku)
priznaje komisija (10 do 14), pa je donesena Odluka da se krene u proceduru izmena i dopuna.
Ovih dana će stručna služba uputiti predsjednicima regijonalnih podružnica određene izmjene i dopune sa zadatkom da se na terenu provede javna rasprava, prikupe sugestije i nova rješenja, te da se ide na usvajanje na Skupštinu Farmaceutske komore.
Ovom prilikom pozivamo Farmaceute i Biohemičare da se aktivno uključe u rasprave, da ponude svoje viđenje i nove ideje kako na najbolji način riješiti bodovno stanje uz napomenu da se imaju u vidu temeljne postavke tj.: ravnomjeran raspored bodova na pet godina i postojeća količina od 60 bodova budući da i ostale komore u Republici Srpskoj imaju istovjetan odnos a i Komore šireg okruženja su manje više u svojim aktima ugradile isti ili približan sistem vrednovanja kontinuirane medicinske edukacije.
S poštovanjem.
PREDSJENICA KOMORE
Radaković mr ph Jagoda